Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet under. Hensikten med planarbeidet er tilrettelegging for nytt boligområde mellom Skoleveien og Gammelveien i Skibotn. Planen vil og gi mulighet for utvidelse av Skoleveien og fortetting av eksisterende bebyggelse ved Gammelveien.
 

Planen med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i Storfjord rådhus. Alle dokumenter kan lastes ned fra lenkene under.

Saksdokument 43/23

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

ROS-analyse
Uteromsplan
Trafikkvurdering
Energi- og bærekraftsnotat
Støyutredning
Geoteknisk vurdering
Notat fra oppstart
 

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes til Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren, eller på epost til post@storfjord.kommune.no innen 10.12.2023. Merk forsendelsen med saksnummer 22/145 og Merknad til høring av planforslag

Har du spørsmål til planforslaget kan saksbehandler kontaktes direkte på telefon 400 28 822 eller epost joakim.nilsen@storfjord.kommune.no