Salgsbevilling

Butikker som skal selge alkohol må søke om salgsbevilling. Salgsbevillingen gjelder for drikke med høyst 4,7 volumprosent alkohol, og den må fornyes hvert fjerde år.

Det kan ikke gis salgsbevilling for alkoholholdig drikk til bensinstasjon eller kiosk.

Hvilke krav må oppfylles for å kunne søke om salgsbevilling?

 • Både styrer og stedfortreder må være over 20 år og ha uklanderlig vandel.
 • Begge må ha tatt kunnskapsprøven.

Les mer om salgsbevilling og hvilke krav som stilles i Alkoholloven.

Vil du søke om salgsbevilling finner du søknadskjema lengst ned på denne siden under Skjema.

Serverings- og skjenkebevilling

Skal du starte et serveringssted og ønsker å skjenke alkohol, må du søke om både serverings- og skjenkebevilling.

For å kunne søke om serverings- og skjenkebevilling må følgende krav være oppfylt:

 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år, og ha uklanderlig vandel.
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller jobbe der i kraft av eierstilling.
 • Daglig leder må være ansatt på stedet hvis ikke eier ivaretar denne rollen.
 • Daglig leder må ha tatt etablererprøven, som er nødvendig for å få serveringsbevilling.
 • Styrer og stedfortreder må ha tatt kunnskapsprøven.

Disse vedleggene må følge med søknaden:

 • Firmaattest
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve for skjenkestedets styrer og stedfortreder
 • Bekreftelse på bestått etablererprøve for dagligleder og styrer på stedet.
 • Bekreftet kopi av serveringsbevilling hvis det kun søkes om skjenkebevilling
 • Tegninger av stedet med oversikt over arealer og funksjoner
 • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders ansettelse ved skjenke- eller salgsstedet
 • Brukstillatelse fra bygningsmyndigheter
 • Utskrift av aksjeeierbok med samtlige involverte aksjonærer, med eierforholdene bekreftet av revisor (Ved flere eiere)
 • Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten, basert på RF-1244 av Skattedirektoratet

Du får svar på søknad om serveringsbevilling innen to måneder. For søknad om skjenkebevilling er svartiden inntil fire måneder. Søknadene blir sendt på høring til politiet, Kemneren, Nav, Skatteetaten og Mattilsynet. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Vil du søke om serverings- og skjenkebevilling finner du søknadskjema lengst ned på denne siden under Skjema.

Serveringsbevilling

Kafeer, gatekjøkken, bensinstasjoner og andre steder som skal servere mat og drikke må søke om serveringsbevilling. Man trenger ikke å ha sitteplasser for å bli regnet som et serveringssted. Dersom det også skal serveres alkoholholdig drikke må det søkes om serverings- og skjenkebevilling.

For å søke om serveringsbevilling må dagligleder være over 18 år, ha uklanderlig vandel og bestått etablererprøven.

Les mer om serveringsbevilling i Serveringsloven.

Disse vedleggene må følge med søknaden:

 • Firmaattest
 • Beskrivelse av stedets beliggenhet
 • Leiekontrakt
 • Bekreftelse på at dagligleder har bestått etablererprøven

Du får svar på søknaden innen to måneder. Søknaden blir sendt på høring til politiet, Kemneren, Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Mattilsynet og seksjon for brann og redning. Behandlingstiden kan bli lengre enn to måneder hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Vil du søke om serveringsbevilling finner du søknadskjema lengst ned på denne siden under Skjema.

Kunnskapsprøven

Det finnes to ulike typer av kunnskapsprøver: kunnskapsprøve for salgsbevilling og kunnskapsprøve for skjenkebevilling. Begge er elektroniske flervalgsprøver og de gjennomføres på rådhuset.

Dersom du vil avlegge kunnskapsprøven tar du kontakt med nærings- og utviklingsrådgiver for å avtale tid.
Det koster 400 kr per forsøk, og beløpet må betales før prøven gjennomføres.

Betaling gjøres til:
VIPPS 140927 eller kontonummer 4785 07 00016
Merk betalingen med ditt navn og kunnskapsprøven.
Du må ha med kvittering når du skal ta prøven.

Gjennomføring av prøven:

 • Kunnskapsprøven er en elektronisk flervalgsprøve.
 • Til hvert spørsmål er det tre svaralternativer, hvorav ett er riktig.
 • For å bestå prøven må 24 av 30 svar være riktige.
 • Du har 60 minutter på deg.
 • Du har lov til å bruke ordbok (fremmedspråklig-norsk/norsk-fremmedspråklig).
 • Du får utdelt et prøvebevis etter at prøven er bestått.

Har du spesielle behov?
Dyslektikere har krav på 30 minutter ekstra tid. Dette krever legeattest. 
Har du andre utfordringer, tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd.

Pensum:

 • Pensum for salgsbevilling er alkohollovens kapitler en, tre, syv, åtte og ni med forskrifter.
 • Pensum for skjenkebevilling er alkohollovens kapitler en, fire, fem, syv, åtte og ni med forskrifter.

På Lovdata finner du både alkoholloven og alkoholforskriften.

Verdiskapning i Nord-Norge (VINN) tilbyr både pensumhefter og nettkurs til deg som skal ta en av kunnskapsprøvene.

VINNs nettbutikk | Etablererprøven og Kunnskapsprøven

Etablererprøven

Den som skal være dagligleder på et serveringssted må ha bestått etablererprøven, og ha fylt 18 år.

Dersom du vil avlegge etablererprøven tar du kontakt med nærings- og utviklingsrådgiver for å avtale tid. Det koster 400 kr per forsøk, og beløpet må betales før prøven gjennomføres.

Betaling gjøres til:
VIPPS 140927 eller kontonummer 4785 07 00016
Merk betalingen med ditt navn og etablererprøven.

Du må ha med kvittering når du skal ta prøven.

Gjennomføring av prøven:

 • Etablererprøven er en elektronisk flervalgsprøve.
 • Til hvert spørsmål er det tre svaralternativer, hvorav ett er riktig.
 • For å bestå prøven må 40 av 50 svar være riktige.
 • Du har 90 minutter på deg.
 • Av hjelpemidler har du kun anledning til å bruke rene lov- og forskriftstekster. 
 • Prøven avlegges på norsk. Du kan ikke bruke tolk eller bruke ordbok.
 • Du vil få utdelt kursbevis etter bestått prøve.

Har du spesielle behov?
Dyslektikere har krav på 30 minutter ekstra tid. Dette krever legeattest. 
Har du andre utfordringer, tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd.

Pensum:
Pensum for etablererprøven er lovgivning av betydning for hvordan serveringsvirksomhet skal utøves. Dette knytter seg spesielt til hvilken lovgivning man må forholde seg til som næringsdrivende, herunder skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, konkurslovgivningen o l.

Etablererprøven er basert på et eget pensumhefte fra Verdiskapning i Nord-Norge (VINN).

Verdiskapning i Nord-Norge (VINN) tilbyr både pensumhefter og nettkurs til deg som skal ta en av kunnskapsprøvene.

VINNs nettbutikk | Etablererprøven og Kunnskapsprøven