Har kommunen ansvaret for alle veier?

Det er kommunens ansvar å sørge for vedlikehold av kommunale veier med tilhørende fortau og gang- og sykkelstier. Noe vedlikehold gjøres av kommunen egne tjenester for infrastruktur, mens noe arbeid også gjøres av entreprenører etter avtaler med kommunen.

Fylkeskommunen har ansvar for fylkesveier, mens Statens vegvesen har ansvar for riks- og stamveier/europaveier. 

For private veier og eiendommer er det huseier, veilag (flere med bruksrett til felles adkomst til eiendommer), eller den som leier eiendom/gården (for eksempel forpakter eller fester), som har ansvar for drift og vedlikehold. Som huseier er det din plikt å strø og rydde fortau for snø hvis eiendommen grenser til offentlig vei.

Hva er kommunens ansvar, og hva er ditt ansvar?

Brøyting og strøing
Både kommunens egne folk og innleide entreprenører står for brøyting og snørydding. I vinterhalvåret er brøytemannskapet i døgnkontinuerlig vakt, og følger med værvarsel for å kunne øke beredskap og arbeid ved mye nedbør. Ved stort snøfall vil det likevel kunne bli forsinkelser i arbeidet, og hvor raskt mannskapet får fjerna snø langs rutene. For brøyting og strøing må vi også prioritere høyt trafikkerte veier og områder først. 

Vi unngår helst å brøyte snø inn på private eiendommer, men trafikksikkerhet og fremkommelighet prioriteres. Myndighetene har også slått fast at eiendommer som grenser til offentlig vei må regne med at noe snø brøytes eller freses inn på privat eiendom. Det er fordi fremkommelighet for alle vurderes som viktigere enn ulempene ved at noe av snøen haver på privat grunn.

Vi ber derfor om at snø ikke flyttes ut på fortau eller vei igjen. Ved skade på din eiendom som følge av brøyting eller vedlikehold av kommunal vei må du ta kontakt med kommunen gjennom sentralbordet, telefon: 772 12 800. 

Kosting og rengjøring
På våren feier og rengjør kommunen veier, sykkelstier og fortau som kommunen eier. Vi tilpasser rengjøringen etter vær og føre, men prøver få unnagjort det meste før 17. mai. Hovedveier og fellesområder prioriteres først. Huseier har ansvar også for rengjøring og feiing av fortau hvis eiendommen grenser til offentlig vei. 

Asfaltering og reparasjoner
Kommunen gjør hvert år prioritert utbedring og asfaltering av kommunale veier. I tillegg gjøres kontinuerlige reparasjoner og der det oppstår skader og hull i veidekket. 

Rydding av skog langs vei
Kommunen har ansvar for å rydde vegetasjon langs kommunale veier. Vegetasjon på privat eiendom er grunneiers ansvar. 

Vegmerking og skilting
Skilting, reparasjon av skilter, og vegmerking langs kommunale veier er kommunens ansvar. Der kommunale veier krysser fylkesvei eller riksvei kan det være Statens vegvesen som har ansvaret. I tillegg kan parkeringsselskap ha ansvaret for skilting på parkeringsplasser. 

Gatelys
Kommunen har ansvar for vedlikehold av gatelysnettet langs kommunale veier. Hvis du vil melde fra om mørke gatelys kan du kontakte vakttelefon for vei, vann og avløp. 

Tømming og rens av sluker og stikkrenner
Langs det kommunale veinettet tømmer og og åpner kommunen sluker. Også bekkeinntak og stikkrenner renses med jevne mellomrom, spesielt i forkant av store nedbørsmengder. Det er også viktig at huseiere fjerner løv, skitt og snø som tetter sluker langs fortau som grenser til deres eiendom.