Skal du utføre gravearbeider som kan komme i konflikt med eksisterende infrastruktur (Strømnett, vann og avløp, veglys, fiber og andre kabler) må du sende gravemelding. Storfjord kommune har avtale med Geomatikk om videreformidling av gravehenvendelser i vår kommune. Dermed trenger du ikke å sende gravemelding til kommunen separat. Vi gir egen tilbakemelding til oppgitt kontaktperson i forhold til våre installasjoner. Husk, det er utførende entreprenør/person som er ansvarlig for å innhente gravemelding fra berørte parter. Dersom tiltak kan være i konflikt med vår infrastruktur vil vi organisere med påvisning gjennomført av våre driftsteknikere. Får du ikke svar innen et par dager før arbeidet skal igangsettes bes du kontakte oss direkte, se kontaktpersoner under.

Skal du krysse riks- eller fylkesveg må tillatelse innhentes fra vegvesenet. Skal kommunal veg krysses må dette spesifiseres i gravemeldingen, egne vilkår vil settes. Innebærer gravingen stenging av kommunal veg må varslingsplan vedlegges, samt nødetater varsles. Kommunen skal godkjenne varslingsplanen. 

Vi gjør oppmerksom på at svaret kun gjelder behov for påvisning av infrastruktur. Tillatelse til graving på kommunens eiendommer må innhentes separat. Ved tilkobling av til kommunalt vann- og/eller avløpsnett, SKAL det sendesVA-søknad til kommunen. Dette gjelder også graving nærmere VA-trasé enn 6 meter.