Hvem er kriseteamet?

Kriseteamet er tverrfaglig sammensatt og består av ulike fagpersoner. Teamet har kompetanse innenfor psykisk helse både for barn og voksne. Medlemmene av teamet er godt kjent med alle hjelpeinstanser og kan formidle eller bistå med å knytte kontakt med andre instanser ved behov, f.eks lege, psykolog, sosiale tjenester, barnevern, helse- og omsorg.

Hvilken hjelp kan gis?

- gi og koordinere psykososial førstehjelp når sjokket og følelsen av kaos er så stor hos de berørte at hjelp fra nettverket ikke vil være nok

- vurdere behov og følge opp

- støttesamtaler

- formidle hjelp til familiemedlemmer/pårørende som er rammet og bor i andre kommuner


Kriseteamet er et supplement  til det ordinære tjenesteapparatet og teamet vil bistå i en tidsavgrenset periode.

Det er heller ikke meningen at kriseteamet skal erstatte den støtte og hjelp familie, venner og nærmiljø kan gi, da disse nettverkene er det viktigste grunnlaget for at mennesker skal komme seg gjennom kriser på best mulig måte.

Psykososialt kriseteam kan aktiveres hele døgnet, og det er i hovedsak kommunens kriseledelse som har myndighet til å aktivisere kriseteamet.