Norsk med samfunnskunnskap for innvandrere

Innvandrere med oppholdstillatelse etter 01.09.05, og som ønsker å søke om bosettingstillatelse og norsk statsborgerskap, må gjennomføre 600 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Du må være registrert i NIR, for å ha rett og plikt til slik opplæring. Det kan gis flere timer norskopplæring gjennom behovsprøvd ordning. Dette må søkes om særskilt.

Voksenopplæringa kan åpne for å gi tilbud om norskopplæring til innvandrere uten rett og plikt. Dette gjelder f.eks. arbeidsinnvandrere. Timepris for slik opplæring er fra.1.1.18  kr. 64

Grunnskole for voksne

Voksne over 16 år som trenger grunnskoleopplæring, har rett til gratis undervisning. Retten gjelder selv om grunnskolen er fullført tidligere. Voksne som ikke har utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Det kan for eksempel bety avkortet læringsløpet på bakgrunn av den kunnskapen den enkelte allerede har. Retten gjelder norske statsborgere så vel som innvandrere og flyktninger.Tilbudet gis på Nordkjosbotn videregående skole.

Rett til videregående opplæring

Voksne født før 1978 som ikke har fullført videregående skole, har rett til gratis videregående opplæring. Det kan bety avkortet læringsløpet på bakgrunn av den kunnskapen den voksne allerede har. Voksne med rett til videregående utdanning kan få vurdert og dokumentert sin realkompetanse og utarbeidet karriereplan. Ansvar: Troms Fylkeskommune, Utdanningsetaten