Elevenes skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø  

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. 

Skolen har en aktivitetsplikt 

Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra på skolen. Hvis en voksen på skolen vet om – eller tror – at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han  

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig.  
  • alltid si ifra til rektor 
  • undersøke det som har skjedd Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen. Dette kalles skolens aktivitetsplikt.   


Hva hvis en elev blir krenket av en ansatt på skolen? 

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Det er strengere krav til å varsle, undersøke, og sette inn tiltak. Rektor må også varsle skoleeier (kommunen), som vil følge opp saken videre. 

Dersom det er en i ledelsen som står bak krenkelsene, skal skoleeieren varsles direkte.  

Melde saken til Statsforvalteren (før Fylkesmannen) 

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for at eleven skal ha et trygt og godt skolemiljø, kan du melde saken til Statsforvalter. Før du melder saken til Statsforvalteren: 

  • må du ha tatt opp saken med rektor på skolen 
  • må det ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor 

Saken må i tillegg gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå.  
Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med Statsforvalteren. Du må ta kontakt med Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Hva kan Statsforvalteren gjøre? 

Statsforvalteren skal vurdere om skolen har gjort det de skal, og de kan bestemme hva skolen skal gjøre for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Statsforvalteren skal sette en frist for når tiltakene skal bli gjennomført og følge opp saken.

De kan også gi bøter hvis skolene ikke følger opp. 

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter 

På www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis en elev opplever å ikke ha et trygt og godt skolemiljø.   

Moderasjonsordning foreldrebetaling SFO

Det finnes tre moderasjonsordninger for SFO.

Ordningene omfatter:
1. En inntektsavhengig ordning med redusert foreldrebetaling i SFO for husholdninger med elever på 1.–4. trinn. Ordningen sikrer at ingen familier skal bruke mer enn maksimalt seks prosent av inntekten sin til å betale for en SFO-plass.
2. Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. og 7. trinn.
3. 12 timer gratis SFO for elever på 1.-3. trinn. For elever på 3. trinn gjelder ordningen f.o.m. skoleåret 2024-2025.

Her finner du kriteriene og informasjon om ordningene: Moderasjonsordninger i SFO

Du søker digitalt via skoleportalen: Innlogging for storfjord: Foresattportal (visma.no)

Sommer-SFO

Det vil bli gitt tilbud om SFO-plass sommeren 2024 i uke 33 for elever i SFO. I forslag til nye SFO-vedtekter står det at sommer-SFO skal være 4 dager siste uke før skolestart, og en av dagene er SFO stengt pga. planleggingsdag for personalet. Saken behandles 19. juni i kommunestyret, og informasjonen på denne siden oppdateres. 


Søknadsfrist: 15. juni

Du søker digitalt via skoleportalen: Innlogging for storfjord: Foresattportal (visma.no)

Målgruppe er alle som har søkt og fått SFO-plass inneværende skoleår 2023-2024 ved Hatteng eller Skibotn skoler. For at SFO skal holde åpent, må det være minimum 3 barn som har behov pr. dag. Tilbudet gis på Hatteng skole for hele kommunen.

Det er bindende påmelding med betalingsplikt for den uka barnet er påmeldt. Åpningstider: fra 07:00-16.15 hver dag man.-fre. (dette kan være fleksibelt mht start, slutt etter behov) .