Det tverrfaglige møtet

Det tverrfaglige møtet er et lavterskeltilbud for tverrfaglig veiledning til foreldre/foresatte, uten henvisning.

Her kan du lese om dette er et tilbud du som foreldre vil benytte deg av: Brosjyre DTM 4.7.18.pdf

Flerfaglig forum

Flerfaglig forum er et samarbeidsforum  som består av NAV Storfjord, Barneverntjenesten, Helsestasjonen og Forebyggende avdeling ved rusomsorg og psykisk helse.

Forumet møtes for å drøfte enkeltsaker. Det skal bidra til en samordnet og koordinert bruk av kommunale tjenester til det beste for tjenestemottaker.

Flerfaglig forum er ett av flere tiltak som skal bidra til å styrke barneperspektivet i de kommunale tjenestene, og bedre etterlevelsen av FNs barnekonvensjon.

Brosjyre Flerfaglig forum.docx PDF document ODT document

Beredskapsteam mot mobbing

Storfjord kommune har opprettet at beredskapsteam mot mobbing som foreldre og skole kan henvende seg til i saker som ikke lar seg løse.

Her kan du lese mer: Brosjyre 2018 Beredskapsteam mot mobbing.docx.pdf