Informasjon til skogeiere i Storfjord kommune

All hogst i vernskog, unntatt hogst av ved til eget bruk, skal meldes til kommunen seinest tre uker før hogsten settes i gang. All skog i Troms er vernskog (§ 12 i skogloven). Vernskog er skog som fungerer som beskyttelse mot naturskader og den gir vern mot vær og vind for annen skog, dyrket mark og bebyggelse. Opp mot fjellet, ut mot havet eller langt mot nord vokser skogen saktere og forynger seg ikke så lett, og her er skogen viktig for å opprettholde seg selv.

Skjema for melding om hogst i vernskog finnes her (Word-dokument)  PDF document ODT document

 

Tømmerforordninga (måleplikt).

Formålet med tømmerforordningen er å stoppe ulovlig hogst av tømmer, jamfør EØS-avtalen 2015. Skogsvirke som blir hogd til foredling eller salg blir målt og volumberegna, jamfør skogbruksloven.

Skogeier (1) eller Kjøper (2) har ansvaret for å oppfylle kravene:

 1. Når skogeier hogger og selger virke fra egen skog, er skogeier ansvarlig for å oppfylle kravene i tømmerforordninga.
 2. Når en kjøper hogger og selger virket (rotkjøp), er det kjøper som er ansvarlig for å oppfylle kravene til tømmerforordninga.

Tømmerforordningen omfatter blant annet:

 • Rundvirke
 • Ved til brensel
 • Flisvirke

Opplysninger om hogsten skal tas vare på i fem år.

Følgende opplysninger skal dokumenteres og tas vare på:

• Volum

• Sortiment

• Treslag

• Navn og adresse på den du selger tømmeret til

• Risikovurdering

Kjøper rapporterer elektronisk via Altinn. Du kan rapportere småsalg alternativt på skjema-LDIR-918. Skjemaet fylles ut og sendes til kommunen der hogsten har vært.

Kommunen ved skogbruksansvarlig kan være behjelpelig med å måle hogd virke, kubikk og sortiment for så å sende data inn til Norsk Virkesmåling på vegne av skogeier.

 

NB. Når en skogeier skal selge skog på rot, så bør det være en skriftlig avtale med kjøper som sikrer:

 • sammenheng mellom hogstform og metode for foryngelse og at det blir tatt nødvendige miljøhensyn, jf berekraftforskiften.
 • innrapportering av virket til virkesdatabasen.
 • avsetning til skogfond.
 • forsvarlig måling av skogsvirke.
 • økonomisk oppgjør til skogeier.
   

For mer informasjon om meldeplikt og tømmerforordningen, besøk statsforvalteren i Troms og Finnmark eller landbrukdirektoratet.no.

 

Nybygging og ombygging av landbruks- og skogsveier

Kommunen må godkjenne bygging av nye og ombygging av eldre landbruksveier. Det er eiere av landbrukseiendommer som ønsker å bygge ny eller forbedre en gammel jordbruks- eller skogsvei som kan søke.

En landbruksvei er en vei der over 50% av bruken er knyttet til landbruksvirksomhet. Det er godt beskrevet i søknadsskjemaet hva dette innebærer. Hvis veien ikke kan regnes som landbruksvei, må du ta kontakt med seksjon for byggesak.

Du må søke hvis du skal lage vei i forbindelse med 

 • skogbruk
 • utmark
 • jordbruk
 • gårdsturisme
 • minikraftverk

 

For mer informasjon, besøk landbruksdirektoratet.no

Skogfond

Skogfond er midler som skogeier er pliktig til å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Bestemmelsene om skogfond er hjemlet i skoglova. Formålet med ordningen er å sikre finansiering av ei bærekraftig forvaltning av skogressusene. I praksis betyr det at skogeier setter av en del av omsatt bruttoverdi fra tømmersalget, som skal brukes til foryngelse, avstandsregulering, vegvedlikehold og en rekke andre investeringstiltak i skogen. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som virket kommer fra, eller i annen skog som skogeieren har.

Hver skogeiendom har egen fondskonto og skogfondsmidlene tilhører skogeiendommen. Den delen av virkesinntekta som blir avsatt til skogfond, blir ikke tatt til inntekt og beskattet. Inntektsføring skjer når pengene blir tatt ut fra fondet. Det er her skattefordelen oppstår, fordi en del av dette uttaket er skattefritt, når pengane blir brukte til formål med skattefordel. Den skattefrie delen av utbetalt skogfond er 85 %, og alle tiltak som kan dekkes med skogfond gir skattefordel (med unntak av merverdiavgift).

Avsetningen til skogfond skal være 4 - 40 % av virkets bruttoverdi og trekkes fra virkesoppgjøret. Skogfond skal innbetales av kjøper.

 

For mer informasjon om skogfond, besøk landbruksdirektoratet.no

Skogkultur

Du finner mer informasjon om ulike former for skjøtsel ved å klikke på ønsket tema i lista under:

Tilskudd til skogbruk

Det finnes en rekke tilskudd i skogbruket som skal stimulere til økt verdiskapning, bærekraftig utnyttelse av skogressursene og bevaring og utvikling av miljøverdier i skog. Les mer om de ulike ordningene her:

Aktører i regionen

Hogst:
For hogst og salg av tømmer, kontakt Allskog.

Medlemsorganisasjon:
Troms skogselskap, fremmer forståelse for skogens mangesidige betydning.

Planteproduksjon:
Bardufoss planteskole, produserer skogplanter.

Forsking:
NIBIO - divisjon for skog og utmark, er ledende forskningsinstitusjon innen hele skog-verdikjeden i Norge.