Gjødselvareforskriften

Forurensning fra lagring av rundballer er regulert i § 21 i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav (gjødselvareforskriften): «Silopressaft skal samles opp og lagres slik at den ikke fører til forurensning eller fare for forurensning».

Brudd på dette regelverket kan gi avkorting i eller tilbakeholdelse av produksjonstilskudd, og er også straffbart i henhold til forurensningsloven, matloven og kommunehelsetjenesteloven.

 

Avstand fra vassdrag

Anbefalingen er at rundballer helst bør lagres på ugrøfta mark med god naturlig drenering. Terrenget bør være mest mulig flatt og minimum 50 meter (helst 100 meter) fra bekk/elv, kanal, kum på lukka rør eller veggrøft. På jord med dårlig naturlig drenering må ikke rundballer ligge med helling til vassdrag.

Behandle rundballene forsiktig slik at det ikke går hull på plasten. Unngå spisse steiner eller annet på bakken som kan stikke hull. Antall runder med plast har også stor betydning, fordi rundballene må være helt lufttette for å bli lagringsstabile. Rundballene bør lagres med flatsiden ned, siden plasten er tykkest der.

Du bør sjekke rundballene dine jevnlig for å oppdage eventuelle skader. Baller med skader bør brukes så fort som mulig, siden lufttilgangen gir vekst av mikroorganismer. Rundballer må ikke åpnes på steder der avrenning kan føre til forurensning.

Rundballene bør åpnes på et tørt og rent sted, for å unngå avrenning og at plasten blir skitten.

 

Avstand fra veg

Av hensyn til trafikksikkerheten er et ikke tillatt å lagre rundballer helt inntil veger. Det er fastsatt sikkerhetssoner for ulike veger, der bredden på sonene er avhengig av type vei og fartsgrense:

wP 4k KIOAnrqgAAAABJRU 5ErkJggg==

Rundballer kan lagres i nærheten av en veg så lenge det ikke innebærer noen trafikkfare og følgende vilkår er innfridd:

  • Det skal ikke lagres noe i veiens sikkerhetssone (se tabell over).
  • Rundballene må ikke plasseres slik at de bidrar til økt trafikkfare med tanke på viltpåkjørsel.
  • Det som lagres må ligge stødig og ikke på noen måte komme i konflikt med vegfarende.
  • I nærheten av kryss og avkjørsler må lagringen ikke hindre sikten for trafikantene.

Hvis Statens vegvesen vurderer lagring av rundballer langs veien som trafikkfarlig, kan eieren få pålegg om å fjerne dem.

 

Fjern gamle rundballer

Gamle, ødelagte rundballer som ikke er egnet til dyrefôr bør fjernes. De er å regne som avfall, og skal derfor ikke ligge lagret rundt om i kulturlandskapet. 

Plasten må fjernes og leveres til godkjent mottak. Rundballene legges deretter på et egnet sted der de kan komposteres. Alternativt kan de kuttes opp og spres utover jordet for nedmolding.

Det er IKKE tillatt å brenne rundballer, heller ikke om plasten er fjernet. Rundballer er å anse som næringsavfall, og faller derfor ikke under unntakene i lokal brenneforskrift om hva det er tillatt å brenne.

 

Ta vare på rundballeplasten

Det er viktig at plasten fra rundballene samles opp og lagres slik at den ikke blåser i stykker og ender opp i naturen. Selv om en stor andel av rundballeplasten i Norge leveres til gjenvinning, er rundballeplast fortsatt er en stor kilde til plastforurensning. Dette er skadelig for dyr og for miljøet. Det gir også landbruket et dårlig rykte, siden slik forurensning ofte er veldig synlig.

Plasten bør oppbevares slik at den ikke blir skitten før levering – da er det ikke sikkert du får levert den gratis. Husk at all brenning av plast er forbudt.