Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og hvilke nye tiltak som skal iverksettes i kommunen. Kommuneplanen (samfunnsdel og arealdel) skal innarbeides i et helhetlig plansystem hvor den operative delen ligger i handlingsdel og økonomiplan.

Planen viser sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. I Storfjord kommune ble kommuneplanens arealdel sist vedtatt sommeren 2016.

Kartinnsyn

Kommuneplanens arealdel (PDF)