Plan- og bygningsloven har en bestemmelse vedrørende utarbeidelse av kommunal planstrategi. Her stilles det krav om at kommunen skal  utarbeide kommunal planstrategi minst én gang hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering.

Intensjonen med denne bestemmelsen er å fremme en bærekraftig utvikling. I kommunal planstrategi skal kommunen ta stilling til strategiske valg knyttet til samfunnsutviklingen, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og vurdere kommunens planbehov i valgperioden.

Kommunal planstrategi har som formål å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommunen.

Dokumentet skal utarbeides av kommunestyret og skal være retningsgivende på hvilke planoppgaver som skal prioriteres i kommunestyreperioden. Dette skal gi en bedre og mer systematisk vurdering av kommunens planbehov i forhold til utfordringer og strategiske valg.

Dokumentet skal omhandle de viktigste momentene i et samfunn og skal formidle den retningen kommunestyret ønsker å føre i kommunestyreperioden. Kommunestyret skal ta hensyn til nasjonale forventninger og regional planstrategi.

Planstrategien har ikke høringskrav, men kommunen skal sørge for medvirkning fra regionale sektormyndigheter og nabokommuner. Dokumentet skal være tilgjengelig for offentligheten i 30 dager før endelig vedtak fattes i kommunestyret.

Kommunal planstrategi er ikke en plan og har ingen direkte rettsvirkning, men skal være et styringsverktøy.

Dokumentet ble vedtatt av Storfjord kommunestyre den 21.06.2017. Dokumentet kan lastes ned via lenken under.

Kommunal planstrategi 2016 - 2019

Arbeidet med ny planstrategi er igangsatt men ikke ferdigstilt for valgperioden frem til 2023.