Den bygger på følgende seks fokusområder:

  • Samfunnsansvar. Storfjord kommune skal være bevisst sitt samfunnsansvar og følge dette opp i sine innkjøpsprosesser
  • Miljøansvar. Miljødimensjonen av bærekraftig utvikling handler om å ta vare på naturen og klimaet som en fornybar ressurs for mennesker. I kommuneplanens Samfunnsdel og i kommunedelplan for Energi og klima, har satsingsområdet klima og miljø prioritert mhp FNs bærekraftsmål. Ett av kommunens viktigste virkemidler for å oppfylle disse målene er en bevisst bruk av den innkjøpsmakten som kommunen besitter.
  • Innovative anskaffelser. Som «krevende kunde» skal det offentlige gjennom sine innkjøp stimulere til innovasjon og utvikling av nye fremtidsrettede løsninger, for eksempel miljøteknologi eller velferdsteknologi. Storfjord kommune skal tørre å tenke nytt, og være åpen for nye løsninger gjennom konkurransepreget dialog og innovasjonspartnerskap.
  • Gode og riktige innkjøp. Gjennom fokus på gode innkjøpsprosesser skal kommunen finne de riktige løsningene, bidra til bedre behovsdekning i det enkelte innkjøp, samt møte fremtidens behov.
  • Avtalelojalitet og volumgevinster. Kommunens innkjøpere skal ikke handle hos andre leverandører når vi har (ramme-)avtale. (Ramme-)avtaler sikrer reduserte priser gjennom volum.
  • Aktiv leverandør- og kontraktsoppfølging. Økt fokus på oppfølging av leverandører og kontrakter skal bidra til å sikre at kommunens ressurser brukes effektivt og at leveransene holder god kvalitet.