Barmarkskjøring

Ønsker du å søke om dispensasjon til kjøring på barmark?

Da er det fire vilkår som må være innfridd for at dispensasjon skal kunne gis:

 • Det må dreie seg om et unntakstilfelle
 • Det må foreligge et særlig behov for transport (nødvendig og akseptert nytteformål)
 • Behovet må ikke knytte seg til turkjøring
 • Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte enn ved den omsøkte motorferdselen. (kan dette gjøres på vinterføre/til fots/ via barmarksruter eller snøskuterløyper/kan andre etater/personer utføre transporten?)

I tillegg skal kommunen vurdere behovet for kjøringen opp mot mulige skader og ulemper for naturmiljøet og mennesker ut fra det nasjonale målet om å redusere motorferdselen til et minimum.

 

Søknad om barmarkskjøring behandles etter § 6 i motorferdselforskriften, og må behandles politisk.

 

Elektronisk søknadsskjema finner du her.

Vedlegg som må følge søknaden for at vi skal kunne behandle denne er:

 • Grunneiers tillatelse (statskog har gitt en generell tillatelse som gjelder hele kommunen så denne tenger du ikke å innhente).
 • Kart med tydelig inntegnet kjørerute. Kjørerute kan du tegne på www.kommunekart.com 

 

Ta kontakt med saksbehandler for mer informasjon ved behov.

 

Helikopter

Hvis du planlegger å frakte noe med et helikopter og trenger å lande, må du søke om dette etter § 6 i motorferdselloven.

Hva menes med landing og start?
Utenom at helikopteret faktisk lander og starter, regnes det i denne sammenhengen også som landing og start hvis et helikopter står like over bakken for å laste eller losse.

Motorferdselloven regulerer bare landing og start med helikopter, ikke selve flygingen.

 

Ønsker du å søke om dispensasjon til landing og start med helikopter?

Da er det fire vilkår som må være innfridd for at dispensasjon skal kunne gis:

 • Det må dreie seg om et unntakstilfelle
 • Det må foreligge et særlig behov for transport (nødvenig og akseptert nytteformål)
 • Behovet må ikke knytte seg til turkjøring
 • Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte enn ved den omsøkte motorferdselen. (kan dette gjøres på vinterføre/til fots/ via barmarksruter eller snøskuterløyper/kan andre etater/personer utføre transporten?)

 

I tillegg skal kommunen vurdere behovet for kjøringen opp mot mulige skader og ulemper for naturmiljøet og mennesker ut fra det nasjonale målet om å redusere motorferdselen til et minimum.

 

Søknad om landing og start med helikopter behandles etter § 6 i motorferdselloven, og må behandles politisk.

 

Elektronisk søknadsskjema finner du her.

Vedlegg som må følge søknaden for at vi skal kunne behandle denne er:

 • Grunneiers tillatelse (statskog har gitt en generell tillatelse som gjelder hele kommunen så denne tenger du ikke å innhente).
 • Kart med tydelig inntegnet landings- og startpunkter. Kjørerute kan du tegne på www.kommunekart.com 

 

Ta kontakt med saksbehandler for mer informasjon ved behov.

Motorbåt

I Storfjord kommune kan du bruke motorbåt uten å søke om dispensasjon på:

 • vann som er 2 kvadratkilometer eller større
 • vann som er mindre enn 2 kvadratkilometer hvis de er en del av et farbart vassdrag
 • elvestrekninger

 

Elektrisk motorbåt

Du kan også bruke motorfartøy med elektrisk motor med inngangseffekt med opptil 800 watt på vann som er mindre enn 2 kvadratkilometer. Dette må du søke om.

Slike søknader behandles etter § 6 i motorferdselloven og må behandles politisk.

Da er det fire vilkår som må være innfridd for at dispensasjon skal kunne gis:

 • Det må dreie seg om et unntakstilfelle
 • Det må foreligge et særlig behov for transport (nødvenig og akseptert nytteformål)
 • Behovet må ikke knytte seg til turkjøring
 • Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte enn ved den omsøkte motorferdselen. (kan dette gjøres på vinterføre/til fots/ via barmarksruter eller snøskuterløyper/kan andre etater/personer utføre transporten?)

 

Elektronisk søknadsskjema finner du her.

Vedlegg som må følge søknaden for at vi skal kunne behandle denne er:

 • Grunneiers tillatelse (statskog har gitt en generell tillatelse som gjelder hele kommunen så denne tenger du ikke å innhente).
 • Kart med tydelig inntegnet kjørerute. Kjørerute kan du tegne på www.kommunekart.com 

 

Ta kontakt med saksbehandler for mer informasjon ved behov.

 

Kjøring i utmark for funksjons/bevegelseshemmet

Du kan søke om dispensasjon til transport med snøskuter dersom du er funksjons/bevegelseshemmet. Det er kommunen som avgjør om søknaden din blir behandlet etter § 5 b (funksjons/bevegelshemmet) eller om den må behandles etter § 6 og da må behandles politisk.
 

At søker kan dokumentere en viss grad av nedsatt mobilitet på grunn av nedsatt helse, medfører ikke i seg selv at søker anses å oppfylle vilkårene om å være «funksjonshemmet» i forskriftens forstad. Der søker fortsatt har en viss evne til å komme seg ut i naturen til fots eller på ski, legger vi til grunn at vilkårene ikke er oppfylt. 

Miljødirektoratet understreker at spørsmålet om hvordan vilkår for å gi dispensasjon etter forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag skal forstås, ikke er overlatt til kommunens frie skjønn. En kommune har dermed ikke frihet til å tolke begrepet «funksjonshemmet» liberalt eller strengt – vilkåret for å gi dispensasjon skal forstås likt i hele Norge. Forskriftens vilkår er minimumskrav for å gi dispensasjoner. Kommunen har en adgang til å bestemme at dispensasjonspraksis skal være strengere enn det forskriften krever, eller at den kun forholder seg til minimumskravene.
 

For at kommunen skal kunne tillate transport av en funksjonhemmet må følgende vilkår være oppfylt:

 • Funksjonshemningen skal være varig. Dvs. livsvarig.
 • Funksjonshemningen skal ikke ha sammenheng med høy alder
 • Søkers mobilitet skal være så redusert at søker ikke har evne til å komme seg ut i naturen til fots eller på ski.

 

Elektronisk søknadsskjema finner du her

Vedlegg som må følge søknaden for at vi skal kunne behandle denne er:

 • Grunneiers tillatelse. (statskog har gitt en generell tillatelse som gjelder hele kommunen så denne tenger du ikke å innhente).
 • Kart med tydelig inntegnet kjørerute. Kjørerute kan du tegne på www.kommunekart.com 
 • Utfylt legeerklæring som kan lastes ned her: legeerklaring_motorferdsel.pdf (søknaden vil ikke bli behandlet uten at denne er med)

 

Ta kontakt med saksbehandler for mer informasjon ved behov.

Snøskuter

Ønsker du å søke om dispensasjon til kjøring med snøskuter i utmark?
 

Da er det fire vilkår som må være innfridd for at dispensasjon skal kunne gis:

 • Det må dreie seg om et unntakstilfelle
 • Det må foreligge et særlig behov for transport (nødvendig og akseptert nytteformål)
 • Behovet må ikke knytte seg til turkjøring
 • Behovet må ikke kunne dekkes på annen måte enn ved den omsøkte motorferdselen. (kan dette gjøres på vinterføre/til fots/ via barmarksruter eller snøskuterløyper/kan andre etater/personer utføre transporten?)

I tillegg skal kommunen vurdere behovet for kjøringen opp mot mulige skader og ulemper for naturmiljøet og mennesker ut fra det nasjonale målet om å redusere motorferdselen til et minimum. 

Søknad om barmarkskjøring behandles etter § 6 i motorferdselforskriften, og må behandles politisk.

 

Elektronisk søknadsskjema finner du her.

Vedlegg som må følge søknaden for at vi skal kunne behandle denne er:

 • Grunneiers tillatelse (statskog har gitt en generell tillatelse som gjelder hele kommunen så denne tenger du ikke å innhente).
 • Kart med tydelig inntegnet kjørerute. Kjørerute kan du tegne på www.kommunekart.com