To typer anlegg

Det finnes to kategorier spillemiddelanlegg. Disse kan enkelt deles inn på denne måten:

Type
Totalkostnad
Ramme
Max
Nærmiljøanlegg
kr. 50.000 – 600.000,-
50%
kr. 300.000,-
Anlegg for idrett og fysisk aktivitet
Ikke definert
1/3 + 25%
varierer

Dersom du er i tvil om hvilken kategori anlegget dere planlegger faller inn under, anbefaler vi deg å ta kontakt med kommunen.

Spillemidler til nærmiljøanlegg

Nærmiljøanlegg er anlegg eller områder for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsaklig i tilknytning til bo og/eller oppholdsområder. Nærmiljøanlegg er kun utendørsanlegg. Kostnadsramma må være mellom kr 50.000 - 600.000,-, og det kan søkes om 50 % tilskudd (maksimalt kr 300.000,-).

Anleggene må være med i kommunens delplan for idrett- og friluftsliv. Søkere kan være kommuner og lag og foreninger med ikke-kommersielle interesser.

Det som må klargjøres i prosessen før søknad kan leveres er i korte trekk følgende:
• hvilket anlegg som skal bygges
• totale kostnader
• finansiering (spillemidler + egenandel + sponsormidler + dugnad)
• at man eier grunnen anlegget bygges på, eller har en feste- eller leiekontrakt med grunneier på min. 20 år

Spillemidler til idrettsanlegg

Ordinære idrettsanlegg er anlegg ment for organisert idrett og fysisk aktivitet. Det kan søkes om tilskudd til nybygg og/eller rehabilitering, og det kan oppnås inntil 1/3 av totalkostnadene i tilskudd, inntill maksbeløp for den enkelte anleggstypen. Søkere fra Storfjord kommune får i tillegg et Nord-Norge-tillegg på 25 % av tilskuddet

Spillemidlene bidrar til bygging og rehabilitering av anlegg og områder idrett og friluftsliv som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet. Det kan søkes om tilskudd til bygging av nye idrettsanlegg, klubbhus eller ulike typer friluftsanlegg, rehabilitering av tilsvarende eldre anlegg og nærmiljøanlegg.

Anleggene må være med i kommunens delplan for idrett- og friluftsliv. Søkere kan være kommuner og lag og foreninger med ikke-kommersielle interesser.

Det som må klargjøres i prosessen før søknad kan leveres er i korte trekk følgende:

• hvilket anlegg som skal bygges
• totale kostnader
• finansiering (spillemidler + egenandel + sponsormidler + dugnad)
• at man eier grunnen anlegget bygges på, eller har en feste- eller leiekontrakt med grunneier på min. 30 år

Seks trinn på veien mot en ferdig søknad

1

Anlegget

 

Når man har avklart hvilket anlegg man vil bygge, er det viktig å avklare hva som er riktig idrettslig utforming. Følgende skal legges ved søknaden:

-         Situasjonsplan 1/1000 (anlegget tegna inn i området)

-         Tekniske tegninger

-         Beskrivelse av aktivitetsflater- og funksjoner

2

Detaljert kostnadsoverslag

 

Bør dokumenteres med anbud.

3

Finansieringsplan

 

Alt som ikke er spillemidler må dokumenteres før søknaden sendes inn, f.eks.:

-        Kommunale tilskudd (utskrift av vedtak)

-         Egenkapital (kontoutskrift)

-         Dugnadsinnsats (erklæring fra leder/styret)

4

Drifts- og vedlikeholdsplan

 

Mal kan brukes. Hvem har driftsansvar, hvilke kostnader må påregnes, hvor mye bruk beregnes osv.

5

Gårds- og bruksnummer

 

Gårds- og bruksnummer skal angis i søknaden. Man må enten eie anlegget sjøl, eller ha en tinglyst avtale med grunneier.

§         Nærmiljøanlegg: 20 år

§         Anlegg for idrett og fysisk aktivitet: 30 år

6

Vedtekter

 

Organisasjonstilhørighet skal oppgis. Selskaper, samvirkeforetak og stiftelser skal legge ved vedtekter som viser at

- mer enn halvparten av eierandelene eies av en forhåndsgodkjent søker

- at selskapet e.l. har et ikke-fortjenesebasert formål

- at det ikke utbetales utbytte

Idrettslag og skytterlag trenger ikke å legge ved vedtekter.

 

Hvordan søker du?

Søknad leveres på elektroniske skjema, og sendes automatisk til den respektive kommune. Søknadsskjemaet finner du på denne portalen: www.anleggsregisteret.no. Her finner du også maler for driftsplan osv.

Søknadsfrist

Innlevering av ferdig søknad til kommunen: 1. oktober

Kommunen må saksbehandle, behandle politisk og sende inn til Troms fylkeskommune innen 15. januar. Svar kan ventes i tidsrommet medio mai – medio juni, etter at fylkene har fått overført rammetilskudd fra departementet.