Om skolen

Senja videregående skoles avdeling på Gibostad, består av naturbruk grønn og blå linje. Skolestedet har tradisjoner helt tilbake til 1914 da skolen ble grunnlagt som Troms Amts Landbruksskole. Avdelingens gårdsbruk er blant de største i regionen og den har eget fartøy for å drive grunnleggende opplæring innen fiske og fangst.

Troms landbruksfaglige senter ble opprettet i 1999 som en avdeling ved Senja videregående skole. Hovedmål til fagsenteret er i første rekke å bidra til etter- og videreutdanning av aktører innen naturbasert produksjon. Utdanningene gjennomføres i nært samarbeid med andre aktører tilknyttet landbruket og tilstøtende næringer.

Rektor ved skolen er Stein Erik Svendsen, stein.erik.svendsen@tromsfylke.no tlf. 95273354, og faglig ansvarlig for voksenagronomtilbudet ved skolen er leder for Troms landbruksfaglige senter Oddny Asbøl, oddny.asbol@tromsfylke.no tlf. 90747636.

Voksenagronomen har vært tilbudt ved skolen fra 2011, og det gis undervisning over 2 år. Første året Vg2 landbruks og gartneri, og Vg3 Landbruk andre året. Totalt er det 162 undervisningstimer fordelt på 9 helgesamlinger pr. år begge årene.

 

Realkompetansevurdering

Realkompetanse defineres som de kunnskaper, holdninger og ferdigheter en person har skaffet seg gjennom arbeidsliv, ulike opplæringstiltak, organisasjonserfaring og samfunnsliv for øvrig.

Realkompetanse kan byttes inn med kompetansemål i læreplanene for videregående opplæring og gir den enkelte mulighet til å start opplæring på det nivået en faktisk befinner seg. Dette innebærer for de aller fleste at opplæringen kan gis på kortere tid enn normert.
Dokumentasjon på godkjent realkompetanse utstedes i et kompetansebevis, og godkjent realkompetanse er likeverdig med kompetanse som er oppnådd gjennom opplæring. Et kompetansebevis kan derfor gi fortrinn i forbindelse med jobbsøkning eller arbeidstakers ønske om nye arbeidsoppgaver.

Prinsippet om at læring i liv og arbeidsforhold skal gi kompetanse (realkompetanse) og den enkeltes rett til å få dokumentert slik kompetanse, er nedfelt i Opplæringsloven. Voksne med rett til videregående opplæring har også rett til å bli realkompetansevurdert. Voksne uten rett kan også få tilbud om realkompetansevurdering, men må da betale en egenandel for dette.
Voksne som ønsker å få vurdert sin realkompetanse søker elektronisk på vigo.no.

 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. mars, og det søkes på vigo.no

Du søker om sluttkompetanse agronom.

 

Inntakskrav

Nedre aldersgrense er 25 år.

 

Ved Senja vgs har vi plass til 18 elever i klassen, og søkere blir prioritert etter følgende rekkefølge

 • Voksne med rett til videregående utdanning (ikke fullført ordinært skoleløp)
 • Voksne som har overtatt gård i drift
 • Voksne som skal overta gård i drift
 • Andre interesserte

 

Om undervisningen

Det tilbys også autorisasjonskurs for handtering og bruk av plantevernmidler, og Landbrukets HMS-kurs. Dette i tillegg til de ordinære programfagene, og programfag til valg.

 

Senja videregående er i det arktiske landskapet, hvor det er fokus på grovfôrspisende dyreslag (storfe, sau og geit). Vi tilbyr derfor ikke undervisning i f.eks. kornproduksjon, svineproduksjon, eggproduksjon og hvitt kjøttproduksjon. I planteproduksjon vektlegges grasproduksjon, potet og grønnsaker, samt jordarbeidingsredskap knyttet til dette.

Praksisundervisning

Målgruppen for utdanningen er voksne mennesker som allerede er i arbeidslivet, og deres hverdag består gjerne av mye fysisk aktivitet. Derfor prøver vi å praksisrette undervisningen ved å bruke skolegårdsbruket når det er mulig. Det vil også være noen ekskursjoner/gårdsbesøk.

 

Vg2 Landbruk og gartneri

Følgende timefordeling

 • Produksjon og tjenesteyting husdyr, planteproduksjon og skogbruk: 55 timer
 • Forvaltning og drift: 40 timer
 • Yrkesfaglig fordypning: 67 timer

 

Det gis terminkarakter, standpunktkarakter, og skoleåret avsluttes med en tverrfaglig praktisk/muntlig eksamen

 

Vg3 Landbruk

Her er det 162 timer med følgende timefordeling:

 • Utmark og kulturlandskap: 23 timer
 • Gårdsdrift: 29 timer
 • Plante og husdyrproduksjon: 62 timer
 • Programfag til valg: 48 timer
  • Vi tilbyr traktor og maskiner og Økologisk landbruk 1

 

Det gis terminkarakter, standpunktkarakter, og skoleåret avsluttes med en tverrfaglig eksamen (Utmark og kulturlandskap, Gårdsdrift og Plante- og husdyrproduksjon) og en eksamen i programfag til valg.

 

Om du vil lese mer om fagplaner m.m., gå på www.udir.no

Itslearning brukes som læringsplattform, med innlevering av oppgaver og kommunikasjon med faglærer.

 

Fagsamtaler

Det gjennomføres fagsamtale en gang pr. år.

 

 

Med hilsen

Troms landbruksfaglige senter

Oddny Asbøl, leder