Barnehage: Hovedopptak barnehageplass 2022

Skolefritidsordning: SFO-plass skoleåret 2022/2023

Grunnskole: Innskriving av elever til 1.klasse aug. 2022

Kommunale barnehager:

Oteren barnehage, Oteren
Furuslottet barnehage, Skibotn
Privat barnehage: Storfjord Naturbarnehage, Hatteng


SFO: Skibotn og Hatteng skole

Det skal kun benyttes elektroniske søknadsskjema som finnes på www.storfjord.kommune.no
under linkene Innsyn/selvbetjening- skjemaer fra A til Å.

Sommer SFO (uke 33): Søknadsfrist er 1.juni
Sted: Hatteng skole for hele kommunen. Skjema på skolene. 

Viktig å vite:

  • Barn som har fått plass ved hovedopptak i barnehage, trenger ikke å søke på nytt.
  • Barn som har fått plass utenom hovedopptak, må søke på nytt.
  • Rett til barnehageplass: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det søkes om barnehageplass, har rett til barnehageplass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
    Det må søkes innen fristen 1. mars og ønsket oppstartdato må være senest 31.november samme år. Barn med rett til plass som takker nei til plass mister sin rett til plass for det aktuelle barnehageåret. Barnet har rett til plass i den kommunen barnet er bosatt i.
  • Evt. utvidelse eller reduksjon av plass må søkes om.
  • Det finnes en ordning med redusert foreldrebetaling for husholdninger med lav inntekt både i barnehage og SFO.
  • Barn som har plass i SFO trenger ikke søke på nytt.

Barn som er født i 2016 er skolepliktig høst 2022

Søknadsfrist er 1.mars for barnehageplass, SFO-plass i skoleåret og innmelding til 1.klasse.

Oppvekstetaten Storfjord kommune