Den midlertidig forskriften forbyr å gjøre opp ild, slik som å brenne bål, bruke grill, stormkjøkken, andre kokeapparater, bålpanner og annen brenning av fast brensel - det gjelder ved, kull, briketter, gress, grener, og liknende i skog og utmark eller så nær at ild lett kan spres videre i terrenget.

Det samme gjelder for innmarksområder. Som innmark regnes i denne forskrift: hustomt, dyrket mark, engslått og kulturbeite samt lignende områder.

Dette innebærer at det nå ikke er tillatt å bruke faste og tilrettelagte bålplasser i Storfjord kommune..

Grunneiere som har etablert bålplasser, enten privat eller offentlig, må stenge disse for bruk til bål og grilling.

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskriften kan straffes med bot eller fengsel jamfør brann og eksposjonsvernloven §42

 

Varighet på det ekstraordinære forbudet:

Den midlertidige forskriften varer til 15. august 2023.

Dersom skogbrannfaren blir vesentlig redusert vil det vurderes å oppheve forskriften tidligere. En opphevelse vil varsles på lik linje som innføring av denne forskriften.

 

Med hilsen

Brannsjef / Leder beredskap: Rolf-Vidar Olsen

Telefon: (+47) 469 05 606            E-post: rolf-vidar.olsen@storfjord.kommune.no