Kommunen plikter å oppfylle følgende vilkår:

  • Kommunene skal så raskt som mulig stenge løyper dersom reindrifta ber om dette. 
  • Kommunene skal så raskt som mulig stenge løyper dersom forholdene endrer seg slik at traseene ikke lenger er farbare, eller dersom det er fare for at kjøring vil skje delvis på barmark. Dette gjelder særlig ved løyper med startpunkt i lavlandet. Kommunen plikter å overvåke smeltesituasjonen slik at løyper kun er åpne dersom det er bærende snølag i hele løypestrekningen. 
  • Kommunen skal så raskt som mulig stenge dersom økt skredfare oppstår eller det blir usikker is på vann og vassdrag. Skredfaren kan endres fra dag til dag. Kommunen plikter å følge med på varsom.no og vurdere skredsituasjonen kontinuerlig. Kommunen plikter å overvåke istykkelse på vann og vassdrag hvor det går løyper. 
  • Kommunen skal planlegge for, og påse at løypestikker samles inn umiddelbart ved stenging for å unngå forsøpling. Innsamling av stikker skal gjøres før løypene stenger. Unntaket er der kommunen har søkt om dispensasjon for inntaking av stikker etter løypestenging. Dette gjelder spesielt løypestikker av plast, som er en kilde til forsøpling i tilknytning til løyper flere steder i fylket.

 
Kommunen plikter å etterse at løypene ikke kommer i konflikt med formålet bak motorferdselforbudet 5. mai – 30. juni jf. nasjonal forskrift § 9. I vurderingen av om så er tilfellet, skal føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven §9 legges til grunn. Løyper som antas å komme i konflikt med disse interessene skal uten ugrunnet opphold stenges, løypestikkene skal tas inn, og stengingen skal bekjentgjøres for allmennheten.

I samarbeid med snøskuterforeninga vil kommunen påse at vilkårene i vedtaket etterfølges. Med dette kan vi åpne Parasløypa t.o.m. 17.mai 2020. Status for løypenettet er oppdatert.

Vi ønsker alle en god og trygg siste skutertur for sesongen.