Miljø-, plan- og driftsstyret har i møte 18.10.19, vedtatt at planprogram for reguleringsplan for Oteren skal legges ut til offentlig høring.

 

Planprogrammet er første steg i utarbeidelse av reguleringsplan for tettstedet. Planarbeidet vil omfatte vurdering av framtidig kjøre- og gangvegnett, byggeområder og grønnstruktur.

 

Vi ber om at innspill til planprogrammet oversendes Storfjord kommune, Oldersletta 1, 9046 Oteren innen 6. desember 2019. Innspill kan også sendes som e-post til post@storfjord.kommune.no. Spørsmål eller kommentarer til planarbeidet kan rettes til Høgtuns Plankontor AS, telefon 90834114 eller til kommunens kontaktperson, plan- og driftssjef Trond Arne Hoe, telefon 91363488.

 

Forslag til planprogram er lagt ut på kommunens hjemmeside. Regionale myndigheter og grunneierne får planprogrammet tilsendt som e-post eller brev.

 

Planprogram med innspill vil danne grunnlaget for utarbeidelse av reguleringsplan.