Det kan søkes grunnlån i Husbanken. Låneutmålingen er inntil 85 prosent av prosjektkostnad/ kjøpesum. Husbanken gir ikke tilskudd i prosjekter med tilvisingsavtale.

Link til husbankens nettsider ved tilvisningsavtaler:
https://veiviseren.no/stotte-i-arbeidsprosess/fremskaffe-og-forvalte-boliger/tilvisingsavtaler-kommunalt-disponerte-utleieboliger

I vurdering av prosjektet vil kommunen vektlegge husleienivå, plan for forvaltning og bomiljø, tidspunkt for ferdigstillelse og beliggenhet. Boligbyggere kan tilby leiligheter i flere prosjekter, og de må selv skaffe tomt til prosjektene. Beliggenhet og planer for utvikling av tomtene må vises i situasjonsplan.

Tildelingen blir gjort etter følgende kriterier:

Husleienivå:                50 %.
Plan for forvaltning:    15%
Bomiljø:                      20 %
Beliggenhet:               10 %
Ferdigstilling:              5 %

Tilbudet sendes: Storfjord kommune Oldersletta 1 9046 Oteren,
Mail: post@storfjord.kommune.no. For spørsmål, kontakt Trond Arne Hoe, mob 91363488.

Søknaden merkes:  «Tilvisningsavtale Skibotn 2019»
Tidsfrist for tilbud: 16. mai 2019 kl. 12:00.