Bakgrunnen for opprettelsen av Ungdommens kulturpris er at Storfjord over mange år har hatt mange unge utøvere som har markert seg sterkt med egne prestasjoner. En egen kulturpris for unge utøvere vil gi Storfjord kommune utvidet mulighet til å hedre utøvere med gode prestasjoner, og en mulighet til å motivere unge utøvere til å fortsette sitt virke. I 2015 gikk prisen til bandet Resirkulert, og i 2017 var det Julia Sofie Sørum Bjørklund som fikk prisen.

Statutter

§ 1. Formål
Storfjord kommunes kulturpris for unge - Ungdommens kulturpris -  er ment som en støtte og motivasjon for unge kulturarbeidere i kommunen.
 

§ 2. Utforming
Kulturprisen består av et diplom med kommunevåpen, mottakerens navn og prisens tildelingsår, samt et pengebeløp på kr 5.000,-.
 

§ 3. Mottakere
Ungdommens kulturpris kan tildeles utøvere, en gruppe av utøvere (inkl. lag/foreninger), eller ungdomsledere som gjennom sitt frivillige virke har oppnådd en prestasjon, et resultat eller et nivå som er utenom det vanlige innen kulturlivet i kommunen. 

Kandidater til Ungdommen kulturpris må være under 25 år. For grupper må gjennomsnittsalderen ikke være over 25 år.

Kulturprisen kan ikke deles. Unntaket er dersom mottakerne jobber sammen for samme formål.
 

§ 4. Utlysning og nominasjon
Ungdommens kulturpris tildeles annethvert år i oddetallsår.

Kulturprisen utlyses etter første kvartal av tildelingsåret, med forslagsfrist 1. november.

Alle innbyggere og organisasjoner i Storfjord har forslagsrett.
 

§ 5. Tildeling
Det er det til enhver tid sittende politiske fagstyre for kultur i Storfjord som gjør vedtak om hvem som skal tildeles Ungdommens kulturpris.

Kulturprisen tildeles fortrinnsvis i forbindelse med et kulturarrangement i kommunal regi, eller ved en annen passende anledning.

Inntil prisen er tildelt er forslag og vedtak unntatt offentlighet i hht. off.l.