Planområdet grenser mot Skibotn skole i nordlig retning og mot Arovollveien i sørlig retning. Planområdet grenser videre mot E6 i øst og mot eksisterende bebyggelse langs Gammelveien i vest.

Formålet med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er legge til rette for ny boligbebyggelse med tilhørende veger, lekeplasser og grønnstrukturer.

Overordnede føringer

Planforslaget er i tråd med overordnede retningslinjer i kommuneplanens arealdel og faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning. Virkninger av utbyggingen i forhold til andre samfunnsinteresser vil imidlertid framgå av planens dokumenter.

Beskrivelse av planområdet

Topografi og vegetasjon

Det aktuelle utbyggingsområdet ligger på et flatt platå ca. 16-18 moh. Stort sett hele det ubebygde området består av furuskog. Skogen er produktiv, men med lav bonitet (NIBIO).

Bebyggelse

Innenfor planområdet ligger Skoleveien boligfelt med 25 eksisterende boliger.

Friluftsliv

Stort sett hele det ubebygde området er vist som svært viktig friluftsområde (Ishavskystens friluftsråd). I planområdet eksisterer en del turstier.

Grunnforhold

Hele reguleringsområdet består av elveavsetninger. Avsetningen består av sortert sand og grus, men massene er dominert av sand. Forekomsten vurderes som en lite viktig byggeråstoffressurs (NGU). Storfjord kommune har bestilt en utredning av grunnforhold for å avklare eventuell fare for kvikkleir/sprøbruddsmateriale.

Flomfare

En liten del av planområdets sørvestlige del inngår under aktsomhetsområde for flom knyttet til Olderelva (NVE).

Naturtyper

Undersøkelse i tilgjengelige databaser viser at det ikke er registrert truede arter, viktige naturtypelokaliteter, truede eller utvalgte naturtyper innenfor eller i nær planområdet.

I Miljødirektoratets naturbase er imidlertid 2 naturtyper nevt: a) Et lite felt mellom E6 og Skoleveien boligfelt (Lågurtfuru i moderat tilstand) og b) et lite område i planområdets sørlige grense (Gammel furuskog med gamle trær i god tilstand). Begge disse feltene er vist med rød farge på flyfotoet nedenfor.

Hvis du har innspill til planarbeidet, kan du sende det til Høgtuns Plankontor AS, Sommersetlia 39, 9143 Skibotn eller til e-post: shogtun@hotmail.com innen 15.03.2022.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med Steinar Høgtun, telefon 90834114, eller kommunens kontaktperson Joakim Nilsen, telefon 400 28822.

Det er sendt direkte brev til regionale myndigheter, organisasjoner og private som blir berørt av planforslaget.