Kommunen sendte 30. mai 2022 krav om revisjon av konsesjonsvilkår for Skibotnelva og Lavkajåkka til NVE. Et krav om revisjon innebærer at vassdragsmyndighetene kan vedta nye vilkår for reguleringen av vassdragene. Det er særlig forbedring av miljøtilstanden som er formålet med revisjonssaken.

Kommunen skal sende inn et utfyllende kravsbrev til NVE, der kommunen vil beskrive hvilke skader og ulemper reguleringen av Skibotnelva og Lavkajåkka har ført med seg, og også foreslå hvilke tiltak som kan avhjelpe skadene/ulempene. Kommunen trenger derfor innspill fra allmennheten om hvilke miljøproblemer som reguleringen har medført for vassdraget. Det er særlig miljøproblemene kommunen ønsker informasjon om, men også de ulempene reguleringen har for friluftsliv og landskap. Har det skjedd endringer for dyreliv, fisk eller ferdsel i konsesjonsperioden? Hvilke konsekvenser har gassovermetningen hatt for fisken i vassdragene? Kommunen ønsker også å høre om dere har forslag til konkrete avbøtende tiltak.

Agenda for møtet er som følger:

  1. Velkommen v/kommunen
  2. Hensikten med å arrangere et folkemøte v/kommunen
  3. Kort gjennomgang av hva en vilkårsrevisjon er og hvilke vilkår som kan revideres v/Lund & Co
  4. Presentasjon av kraftanlegget, utfordringer knyttet til reguleringen og pågående og planlagte utredninger v/Troms Kraft Produksjon
  5. Åpen diskusjon og innspill fra salen

Kommunen får bistand i revisjonssaken fra Advokatfirmaet Lund & Co, og de vil være til stede på møtet for å si litt om revisjonsprosessen og svare på spørsmål fra salen. Troms Kraft Produksjon vil trekke seg tilbake under den delen der det åpnes for diskusjon og innspill fra salen.

Kommunen vil be om at de som har innspill til allmøtet, også sender inn innspillene skriftlig til post@storfjord.kommune.no. E-post skal merkes med Innspill revisjon Skibotnelva og Lavkajåkka.

Dersom man ikke har anledning til å delta på allmøtet, kan man fortsatt sende inn skriftlig innspill til kommunen.

Frist for å sende inn skriftlig innspill er onsdag 5. april.

Nærmere informasjon om revisjonssaken følger vedlagt.

Dersom dere skulle ha ytterligere spørsmål til prosessen med revisjon, kan følgende kontaktes:

Joakim Stensrud Nilsen
Telefon 400 28 822
Epost: joakim.nilsen@storfjord.kommune.no