Storfjord kommune og Sweco AS holder på å utarbeide en områderegulering for Hatteng sentrum. I den sammenheng inviterer vi til folkemøte og medvirkning angående pågående planarbeid.

 

Formålet med områdereguleringen er å planlegge for utvikling av nærområdet Hatteng med fokus på sammenhengende infrastruktur for myke trafikanter, men også å bedre trafikksituasjonen for øvrig. Det skal planlegges for et attraktivt sentrum med tilrettelegging for barn og unge, samt næringsliv og bomiljø.

 

Planforslaget vil i stor grad samsvare med KPA. Det vil bli avvik på enkelte steder når det gjelder områdeavgrensinger, traséer for G/S og vei, og mulig omdisponering av byggeformålsområder.

 

Planprogrammet (som danner grunnlaget for selve områdeplanen) er vedtatt og ligger ute på våre nettsider.

 

Sted og tidspunkt:

25. november kl. 17:00-19:00 på rådhuset, Oldersletta 1, 9046 Oteren

 

Har dere spørsmål, ta kontakt med: Trond Arne Hoe, telefon: 913 63 488

e-post: trond.hoe@storfjord.kommune.no

 

 

Med hilsen

Storfjord kommune

 

Planprogram Hatteng sentrumsplan_20022019 (003).pdf