- Storfjord kommune arbeider bredt for å være et attraktivt sted for næringsliv, besøkende og for innbyggerne. Tilrettelegging for naturbaserte opplevelser og friluftsliv, enten det er for våre egne innbyggere eller besøkende, er et arbeid som har pågått systematisk over mange år. For oss er det viktig at utvikling av stier tar hensyn til naturen og omgivelsene, sier rådmann Willy Ørnebakk.

Skibotn stisykkelforening blei etablert i 2019. Den forholdsvis ferske foreninga har som mål å etablere et sykkelmiljø lokalt i bygda.

- Vi ønsker å engasjere de yngre. Sykling er en actionfylt aktivitet som kan være et alternativ for alle, særlig dem som ikke finner sin plass i det tradisjonelle fritidstilbudet. Vi jobber nå for å få på plass en pumptrack-bane ved Skibotn skole, og ønsker også å bidra til gode stier, sier leder Trond Nilsen.

Stisykkelforeninga vil ha hovedansvaret for kartlegging av utsatte områder og tilrettelegging av stiene. Dette arbeidet er allerede i gang, og alle som oppdager markeringer i skogen langs stien oppfordres til å la disse henge. Markeringene er viktige for det videre arbeidet. Tilrettelegginga vil komme alle som bruker stiene til gode uavhengig av om man foretrekker å gå eller sykle.

Det er ulike tiltak som er aktuelle. Noen steder vil det komme klopper, andre steder vil ferdselen bli kanalisert til tørrere områder slik at mer sårbare områder får vokse til igjen. Fordi Skibotn-området blir tidlig snøfritt, er det særlig attraktivt å komme hit for å sykle om våren. I perioder med vått terreng vil enkelte områder bli markert med hensyns-skilt, der alle som ferdes i området enten det er til fots eller på hjul oppfordres til å vise hensyn og gjerne velge en annen sti. Friluftsloven tillater fri ferdsel til fots og på sykkel langs stier i utmark, men på en slik måte at det ikke påfører miljøet skade.

Visit Lyngenfjord tilrettelegger for reiselivsaktører lokalisert i og rundt Lyngenfjorden. Selskapet har et høyt fokus på bærekraft med sin visjon som er at Lyngenfjord skal være mest foretrukket i Nord-Norge innen bærekraftige opplevelser.

- Stisykling øker i popularitet i hele landet. Visit Lyngenfjord er opptatt av lokal verdiskaping for reiselivsnæring og annen næring for øvrig, samtidig som at stinettverket ikke slites ned og gir misnøye hos andre brukere og lokalbefolkning. Gjennom dette samarbeidsprosjektet mellom stisykkelforeningen, kommunen og Visit Lyngenfjord klarer vi den bærekraftige utviklingen i regionen vi har forpliktet oss til som merket bærekraftig reisemål, sier reiselivssjef Georg Sichelschmidt.

En viktig del av prosjektet er informasjonstiltak. Etterhvert vil det komme opp skilt med stivettregler som gir anbefalinger om ferdsel for å ivareta naturen og hensynet til andre brukere. Informasjonen vil forhåpentligvis bidra både til å redusere miljøbelastninga og øke sikkerheten. I tillegg kommer retningsvisere i terrenget, som skal lede ferdselen på samme måte som man i dag har skilta for ferdsel til fots.

Bildet: F.v. Trond Nilsen fra Skibotn stisykkelforening, Maria Figenschau og Synnlve Løvland fra Storfjord kommune og Marie Angelsen fra Visit Lyngenfjord.

 

Har du innspill?

Ta gjerne kontakt med Storfjord kommune eller Skibotn stisykkelforening (skibotnstisykkel@gmail.com)

Følg gjerne stisykkelforeninga sitt arbeid på Facebook-sida deres.