Storfjord kommunestyre har i sak 72/22 vedtatt gebyrer for brukerbetaling i snøskuterløypene.

Gebyret fastsettes før hver sesong og vil kunngjøres sammen med at nettbutikken åpnes ved sesongstart.

Kortet er personlig for fører av snøskuteren, og må medbringes under kjøring. Vær derfor nøye med utfylling av informasjon med skille mellom fører og bestiller/betaler. Passasjerer trenger ikke løypekort. El-snøskutere er unntatt brukerbetaling.

Gebyret innkreves i henohld til forskrift om snøskuterløyper i Storfjord § 9: Brukerbetaling
Storfjord kommune kan kreve brukerbetaling for bruken av løypenettet jf. § 4a i motorferdselforskriften. Gebyret øremerkes til kostnader for drift av løypene.

Avgifta skal gå til å dekke de utgiftene kommunen har med å drifte løypenettet. I hovedsak vil dette gå til snøskuterforeningene som drifter løypenettet for kommunen, administrative utgifter, innkjøp av materiell, etablering og drift av parkeringsplasser og annet knytta til løypenettet. 

Prisene for inneværende sesong finner du i betalingsportalen. Det kan betales med bankkort/nettbank eller Vipps.