I Storfjord har vi et godt etablert løypenett. Løypenettet består i hovedsak av Mortendalsløypa, Parasløypa, Kitdalsløypa, Skibotnløypa og Sammenbindingsløypa, til sammen om lag 140km. Disse fremkommer på kommunens nettsider og i www.nordatlas.no. Alle løypene er sammenbundet, og har knytning til det finske løypenettet.

Planutvalget (Miljø-, plan-, og driftsstyret) har bestemt at denne prosessen kun vil ha fokus på eksiterende løypenett og regodkjenning av dette. Det vil ikke bli foreslått nye løyper, kun mindre justeringer av eksisterende traséer der dette er formålstjenlig. 

Arbeidet innebærer vurderinger av skuterløypene og deres påvirkning på blant annet reindrift, friluftsliv, naturmangfold, støy og sikkerhet. Disse vurderingene antas å kunne utføres med bruk av dagens kunnskapsgrunnlag, medvirkning fra berørte parter, og erfaringsdata.

Innsamling av kunnskapsgrunnlag ble igangsatt i 2019. Det er holdt oppstartsmøte med skuterforeningene og Helligskogen reinbeitedistrikt, der utfordringer og ønskede justeringer ble kartlagt. Sweco AS er engasjert av kommunen til å utføre vurderinger og utarbeide forslag til forskrift. 

Alle grunneiere vil bli kontaktet for inngåelse av nye avtaler for skuterløypene. Berørte reinbeitedistrikt er tilskrevet i egen invitasjon til medvirkning.

Innspill til oppstartmeldinga merkes med saksnummer 2020/52 og sendes til: 

Storfjord kommune                 post@storfjord.kommune.no
Oldersletta 1
9046 OTEREN

Frist for tilbakemelding på oppstartmeldinga settes til 4 uker, 29.05.20

Kontaktpersoner

Storfjord kommune:
Joakim Stensrud Nilsen, 400 28 822, joakim.nilsen@storfjord.kommune.no 
Marit Lillebo Figenschau, 400 28 855, marit.figenschau@storfjord.kommune.no 

Sweco AS:
Knut Arne Grosås, 941 44 310, knutarne.grosas@sweco.no