Storfjord kommune er i en svært alvorlig økonomisk situasjon med negative driftsresultat, regnskapsmessig merforbruk og ingen økonomiske buffere til å håndtere uforutsette utgifter eller svikt i inntektene. En dobling av lånegjelda de siste fire årene gjør kommunen sårbar for renteøkninger. Kommunens har ikke inntekter nok til å fortsette drifta på samme nivå, og situasjonen krever at planlagte innsparingstiltak gjennomføres og får effekt, slik at vi kan levere gode tjenester innenfor de økonomiske rammene vi har til rådighet.

Kommunen gjorde grep i 2020 for å tilpasse driftsnivået i forhold til inntektene. Bremsene ble slått på. Snuoperasjonen resulterte i at merforbruk (underskudd) ble redusert fra 11,6 mill kr i 2019 til 2 mill kr i 2020. De gamle disposisjonsfondene er brukt opp og snuoperasjonen er ikke over.

Til tross for en krevende snuoperasjon har Storfjord kommune fokus på høy tjenesteproduksjon på alle fagområder og utvikling til beste for Storfjord-samfunnet.

Vedlegg: årsberetning Storfjord kommune

 

Willy Ørnebakk                                                                                            Magne Wilhelmsen

Kommunedirektør                                                                                        Økonomisjef