Tromsøregionen
Med Tromsø kommune som sentral geografisk og kulturell motor, har kommunene gått sammen om å danne en ny regionalpolitisk enhet. De øvrige kommunene er Balsfjord, Karlsøy, Lyngen og Storfjord. Også flere andre kommuner vurderer å slutte seg til. Tromsøregionen består av ordførerne i de fem kommunene, og skal ha et eget sekretariat til den daglige virksomheten. I tillegg skal også kommunedirektører og rådmenn understøtte virksomheten.

Gjennom samarbeidsavtalen er formålet samarbeid om samfunns- og næringsutvikling i regionen. I tillegg skal man søke felles politisk påvirkning i og utenfor regionen i forhold som tjener regionens utvikling. Dette skal skje gjennom å fremme regionen og enkeltkommuner som én regional utviklingsenhet. Rådet skal søke utvikling og samarbeid om store og små prosjekter som involverer medlemskommunene og aktører i og utenfor regionen. Samarbeidet skal bygge på konsensus, åpenhet og gjensidig tillit mellom partene. Allerede under avviklingen av det gamle regionrådet før jul ble det pekt på mulighetene for vekst og utvikling i storregionen. Rektor ved UiT – Norges arktiske universitet og direktør ved Nord-Norge-kontoret i Brussel hadde egne foredrag om potensialet for regionen, hvis det ble tatt kloke politiske valg fremover.


En storregion i Troms
Tromsø er kjent som arena for nasjonale og internasjonale beslutningstakere, og Tromsøregionen ser mulighetene som dette innebærer. Tromsøregionen består av ordførerne i de fem kommunene, og skal ha et eget sekretariat til den daglige virksomheten. I tillegg skal også kommunedirektører og rådmenn understøtte virksomheten.

Den nyopprettede regionen valgte i går Tromsø-ordfører Gunnar Wilhelmsen som første styreleder for de to neste årene. Han kommenterer etableringen på følgende vis:

  • Tett samarbeid mellom kommunene skal bidra til å styrke Tromsøregionen i en nasjonal og internasjonal konkurransesituasjon. Regionen skal i framtiden hevde seg i toppen innen forskning, utdanning, næringsliv og kultur, og innen tjenester til befolkningen. Over 60 prosent av innbyggerne i Troms bor i disse fem kommunene, så vi utgjør en betydelig slagkraft i en regionalpolitisk sammenheng.

Den nye styrelederen ser frem til mulighetene dette nye samarbeidet vil kunne føre til, etter hvert som vi finner formen og dialogen med andre regioner og beslutningstakere.

Også de øvrige ordførerne er ivrige etter å uttrykke sine ambisjoner for samarbeidet.

Balsfjord-ordfører Gunda Johansen som ble valgt til nestleder uttaler at

  • Tromsøområdets interkommunale politiske råd skal være en organisasjon som arbeider for at kommunene i nettverket utvikler en samlet evne til å tilpasse seg skiftende utfordringer gjennom samarbeid, allianser, attraktivitet, kunnskap, miljøfokus og innbyggernes tillit.

Lyngen-ordfører Dan Håvard Johnsen uttrykker følgende forhåpninger:

  • Mulighetene og fordelene ved en større region ligger på den ene siden i det mulighetspotensiale som de mindre og mellomstore kommunene har, og på den andre siden den vekstkraft Tromsø som bykommune har.

Karlsøy-ordfører Mona Benjaminsen er ikke mindre fordringsfull i sine ambisjoner:

  • Vi tar sikte på å utvikle attraktivitet i hele regionen, rundt de fortrinn regionen samlet kan vise til. Gjennom et storregionalt samspill skaper vi et vekstpotensial for så vel forskning- og utdanningsmiljøene som for næringer av ulike slag - i alle kommunene.
     

Storfjord-ordføreren Geir Varvik fokuserer på de samferdselspolitiske utfordringene:

  • Det er gjennom dette samspillet at man kan si at samferdselsløsningene både forutsetter og utfyller hverandre – på tvers av sektorer og kommunegrenser. Større eller mindre kommuner, med et konglomerat av fylkeskommunale, kommunale og statlige infrastrukturløsninger.