Medvirkende årsaker til det positive resultatet er mer i statstilskudd på slutten av 2023 enn forventet og høyere konsesjonskraftsinntekter enn budsjettert. Storfjord kommune har i tillegg søkt om og fått innvilget ekstra skjønnsmidler fra statsforvalteren knyttet til særskilte, uforutsette kostnader i 2023, og gjennomført innkjøpsstopp store deler av året.

- Det er gledelig at vi har klart å oppnå et så godt resultat for 2023, og med det har ryddet av veien tidligere års merforbruk, sier kommunedirektør Maria Figenschau.

Kommunene i Norge er lovpålagt å styre etter finansielle måltall. Årets netto driftsresultat i 2023 tilsvarer 4,49 % av driftsinntektene. Storfjord kommune må ha et netto driftsresultat på minimum 1,75 % hvert år for å opprettholde en bærekraftig økonomi over tid.

- Vi kan nå si at vi er på grønt når det kommer til ett av våre finansielle måltall. Samtidig er det viktig å være klar over at vi fortsatt er på rødt nivå når det kommer til de to andre, sier økonomisjef Magne Wilhelmsen. – Storfjord kommune har med andre ord fortsatt ikke en bærekraftig økonomisk situasjon.

Disposisjonsfondet bør være minimum 5% av driftsinntektene for at kommunen skal ha en tilstrekkelig økonomisk buffer. Årets resultat medfører at det kan avsettes kr. 10.437.754 på disposisjonsfondet. Storfjord har som den eneste kommunen i Troms og Finnmark stått uten disposisjonsfond de senere årene, men har nå en buffer på 3,69 % av brutto driftsinntekter. Det betyr at målet om 5 % er betydelig nærmere. Samtidig har kommunen en gjeldsgrad på 107 % ved utgangen av 2023, noe som er betydelig over måltallet på 75 % og bekymringsfullt med tanke på det høye rentenivået.

- De ansatte og politikerne i Storfjord kommune har vært gjennom flere utfordrende år økonomisk, og selv om vi dessverre ikke enda kan si at økonomien vår er friskmeldt begynner vi å se at målrettet arbeid og harde prioriteringer gir resultater. Hver enkelt ansatt skal ha en stor takk for det bidraget som er gjort i hele organisasjonen for å holde god økonomistyring, avslutter kommunedirektør Maria Figenschau.