Satsningsområdene er nedfelt i Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020 - 2023. Planen har fått tittelen Et friskt og aktivt Storfjord! noe som også er visjonen for planen. For å oppnå dette har man satt opp følgende mål:

Anlegg og arealer

· Utvikle en bærekraftig finansieringsmodell for drift og vedlikehold av fellesgoder.

· Sikre adkomst og områder for friluftsliv og idrett.

· Samordne skoleverkets, idrettens og friluftslivets behov for arealer og anlegg.

· Innarbeide arealer for lek, idrett og friluftsliv som en del av bomiljøet.

· Ivareta landskapsvern, miljømessige og estetiske forhold ved alle anleggsutbygginger.

Fysisk aktivitet

· Tilrettelegge for og motivere til gode aktivitetsvaner hos befolkninga.

· Ha særskilt fokus på fysisk aktivitet for barn og unge, eldre, personer med funksjonsvariasjoner og innvandrere.

Frivillighet

Legge til rette for at frivillige lag og foreninger og ildsjeler kan skape et allsidig fysisk aktivitetstilbud for alle deler av befolkningen og i alle deler av kommunen gjennom god informasjon, samt praktiske og økonomiske virkemidler.

 

Du finner hele planen her.