Saksopplysninger

Etter koronautbruddet i mars 2020 ble det innført et nasjonalt forbud mot overnatting i hytter utenfor egen bostedskommune. Hytteforbudet er opphevet fra 20/4.

Storfjord kommune har over samme tidsrom vedtatt en lokal forskrift hvor campingplassene har vært pålagt å stenge sin virksomhet, samt at det ikke har vært tillatt å overnatte i bobiler, campingvogner etc for personer som ikke er bosatt i Storfjord kommune. Forskriften har blitt forlenget gjennom flere påfølgende vedtak med nye vurderinger hver uke. Gjeldende vedtak har virkning fram til torsdag 23/4.

Begrunnelsen for bestemmelsene har vært å unngå situasjoner med overbelastning av lokalt helsevesen, samt å redusere risikoen for at smitte uforvarende skulle bli transportert mellom forskjellige lokalsamfunn.

Fra uke 17 iverksettes flere tiltak for å forberede samfunnet på å gradvis komme tilbake til en normalsituasjon gjennom stegvise åpninger av tjenester. Barnehagene vil åpne denne uken, og småskolen forbereder åpning neste uke.

Nasjonale myndigheter presiserer at det i den videre håndteringen av smittesituasjonen må gjøres vurderinger for det enkelte anlegg/den enkelte situasjon.

Vurdering

Situasjonen er endret i forhold til hvor vi var i midten av mars 2020. Fokuset er flyttet fra streng regulering av ferdsel over til et fokus på en gradvis gjenåpning av samfunnet. Fra en situasjon med økende smittetall og usikkerhet rundt videre utvikling både nasjonalt og regionalt er vi nå i en situasjon med stabilitet og synkende smittetall, men det vurderes likevel å være strengt nødvendig å gjøre gradvise tilpasninger. Selv om Storfjord kommune i dag fortsatt ikke har noen tilfeller av påvist koronasmitte så har omtrent alle kommunene rundt oss hatt påviste tilfeller. Gjestene som kommer til oss for å bruke sine hytter og campingvogner/bobiler kommer fra et stort antall kommuner, og utgjør et stort antall familier.

En videreføring av en generell bestemmelse som for eksempel omfatter alle som har hytte, alle som har caravan, eller alle som ikke har en bestemt postadresse, er ikke lenger aktuell.

Det anbefales å fokusere på rammer og veiledning til de bedriftene som velger å åpne sine anlegg for gjester, slik som det hele veien har blitt gjort ovenfor bedriftene som ikke har vært direkte berørt av den lokale forskriften.

Veiledningen skal også rettes mot andelslag, organisasjoner og private grunneiere som har samlinger av caravan/bobiler.

Rådmannens innstilling

Storfjord kommune vedtar med hjemmel i smittevernlovens § 4-1 første ledd bokstav b) følgende ramme for smitteforebygging på campingplasser og andre anlegg for caravan/bobil i Storfjord som velger å gjenåpne sine anlegg:

1. Fellesarealer holdes stengt:

a. Dusjer

b. Toaletter/vaskerom

c. Oppholdsrom

d. Oppholdssteder (gapahuker, grillstuer og liknende)

2. Matservering

a. Ingen koldtbord

b. Matservering i felles rom skal ha 2m avstand fra stolrygg til stolrygg

c. Ingen salg av kake, rundstykker etc uten at disse er satt på eget fat/engangsfat med plastikk over

3. Håndtering av avføring/urin kan håndteres som vanlig

a. Det må være grunnleggende og godt renhold knyttet til anlegg for håndtering av ekskrementer

4. Stasjon for å tappe vann må ha grunnleggende og godt renhold

5. Før utleie av hytter eller andre utleieenheter skal det aktivt gjøres utsjekk av om karantenebestemmelser for ankomst fra utlandet utløses, om leietaker har vært i karantene, eller om leietaker har vært i kontakt med smittede personer. Hvis en slik situasjon oppstår skal dette meldes videre til Storfjord kommune.

Alle parter bes bistå i formidlingen av følgende generelle råd:

  1. Personer som ikke bor i Storfjord bes begrense bruken av hytter, bobil og campingvogn til fritidsformål i så stor grad som mulig
  2. Hold avstand
  3. Hold god håndhygiene

Vedtaket gjelder inntil nytt vedtak blir fattet.