Saksopplysninger

Levekårsutvalget gjorde i møte 21/4-20 følgende enstemmige vedtak:

Storfjord kommune vedtar med hjemmel i smittevernlovens § 4-1 første ledd bokstav b) følgende ramme for smitteforebygging på campingplasser og andre anlegg for caravan/bobil i Storfjord som velger å gjenåpne sine anlegg:

 1. Fellesarealer holdes stengt:

  a. Dusjer

  b. Toaletter/vaskerom

  c. Oppholdsrom

  d. Oppholdssteder (gapahuker, grillstuer og liknende)

 2. Matservering

  a. Ingen koldtbord

  b. Matservering i felles rom skal ha 2m avstand fra stolrygg til stolrygg

  c. Ingen salg av kake, rundstykker etc uten at disse er satt på eget fat/engangsfat med plastikk over

 3. Håndtering av avføring/urin kan håndteres som vanlig

 4. Det må være grunnleggende og godt renhold knyttet til anlegg for håndtering av ekskrementer

 5. Stasjon for å tappe vann må ha grunnleggende og godt renhold

 6. Før utleie av hytter eller andre utleieenheter skal det aktivt gjøres utsjekk av om karantenebestemmelser for ankomst fra utlandet utløses, om leietaker har vært i karantene, eller om leietaker har vært i kontakt med smittede personer. Hvis en slik situasjon oppstår skal dette meldes videre til Storfjord kommune.

Alle parter bes bistå i formidlingen av følgende generelle råd:

· Personer som ikke bor i Storfjord bes begrense bruken av hytter, bobil og campingvogn til fritidsformål i så stor grad som mulig

· Hold avstand

· Hold god håndhygiene

Vedtaket gjelder inntil nytt vedtak blir fattet.

 

Det har i perioden etter vedtaket blitt gjort ukentlige vurderinger, og det har blitt ført en jevn dialog med eierne av de berørte anleggene.

Kommuneoverlegen har 13/5-20 gjort følgende vurdering av situasjonen:

Det vises til vedtak i levekårsutvalget om å stenge felles sanitæranlegg (toalett, dusj, tømmested for toaletter og avfall) og fellesarealer på campingplasser den 21.04.20.

Vedtaket ville stå inntil gjennomgang av rutiner for hygiene og sikker åpning av disse, og revurderes i neste møte i levekårsutvalget 19.05.20.

Kommunen har gått i dialog med hver enkelt driver av campingplasser i flere runder, og nå sist 12.- 13.05.20.

Samtlige fellesanlegg har tilstrekkelig ivaretakelse av sanitære forhold for å kunne gjøre full åpning, og har tilbud om konferering med undertegnede/kommunen ved tvil eller behov for veiledning.

Levekårsutvalget i Storfjord kommune har nytt møte berammet til 27.05.20, men det anmodes om at vedtaket oppheves fra og med fredag 15.05.20.

 

Vurdering

Det gjennomføres en gradvis og kontrollert normalisering på mange områder i samfunnet. Dialogen med bedriftene har avklart at de er forberedt til å gjenåpne for bruk av fellesanlegg og fellesarealer.

Det anbefales å følge tilrådningen fra kommuneoverlegen gjennom å oppheve vedtaket fra 21/4-20.

 

Vedtak

 1. Storfjord kommune opphever vedtaket fra 21/4-20 vedr. stenging av fellesarealer og fellesanlegg på campingplasser fra og med 15/5-20.