Her er tre ordninger det anbefales at du som er bevaringsinteressert bygningseier tar en nærmere kikk på. Alle ordningene forutsetter at bygningene settes i stand etter antikvariske prinsipper, altså benytter gamle bygningsteknikker og materialer som tilsvarer de opprinnelige.

På generelt grunnlag må man ha dette med i søknader:

  • Beskrivelse av bygningen

  • Antatt alder

  • Kort historikk, dagens bruk, framtidig bruk

  • Enkel tilstandsvurdering

  • Fotodokumentasjon

  • Beskrivelse av hva som tenkes gjort

  • Budsjett og finansieringsplan

Kulturkontoret bidrar gjerne med veiledning dersom du har behov for det. Det anbefales i så fall å ta kontakt så snart som mulig.

Redningsplanken

Dette er ei fylkeskommunal ordning med søknadsfrist 15. januar hvert år. Ordninga er ment som førstehjelp til å hindre ytterligere forfall i påvente av at det søkes tilskudd fra andre instanser. Uthusbygninger som naust, sjåer, fjøs o.l. prioriteres. Tilskuddsbeløp ligger mellom 10 000 – 30 000 kroner.

Les mer her: http://www.tromsfylke.no/#/innhold/tjenester/tilskudd/redningsplanken/

Ta et tak

«Ta et tak» er en aksjon i regi av Norsk kulturarv som retter seg mot våningshus og driftsbygninger.  I 2019 er det en  aksjon for istandsetting av gamle fjøs og landbruksbygg i Nord-Norge, "Uthus i nord". Bygningen må anses å ha kulturhistorisk verdi, og det er en fordel med uttalelse fra antikvarisk myndighet eller registrering i SEFRAK. Norsk Kulturarv ønsker størst mulig geografisk spredning på tiltakene som får støtte. Fristen er 15. januar.

Les mer her: http://kulturarv.no/aksjoner/ta-et-tak-aksjonen

Kulturminnefondet

Man kan søke om midler fra Kulturminnefondet fortløpende hele året. Private eiere av verneverdige bygg kan søke om mellom 30 – 50 % tilskudd herfra.

Les mer her: https://kulturminnefondet.no/soknad/for-deg-som-soker/