Hva kan det søkes til?

Det er avsatt 2.500.000, - til lokalt, frivillige arbeide med å tilrettelegge, skjøtte og formidle lokale, historiske ferdselsårer, stier, og veier i 2022. Frivillige lag og organisasjoner kan søke.

Dette kan man søke om

Hver enkel forening/organisasjon kan søke om tilskudd på inntil kr 100.000. Midlene skal gå til arbeide på historiske stier, veger, ruter, runder og andre ferdselsårer, eller deler av disse.

Midlene kan både gå til etablering og åpning av nye historiske ferdselsårer eller revitalisering av eksisterende. Det gis midler til å gjennomføre ulike tiltak for å synliggjøre, skjøtte, tilrettelegge og formidle lokale, historiske ferdselsårer. Ferdselsårene må ha blitt benyttet til ferdsel og transport i tidligere tider eller være knyttet til et historisk tema, og tiltaket må legge til rette for økt engasjement og synliggjøring av de lokale, historiske ferdselsårene i 2022.

Slik søker du

Søknad skal sendes til fylkeskommunen og fristen er 1. mars 2022.

Troms og Finnmark fylkeskommune
Seksjon for kulturarv
Postboks 701
9815 Vadsø

Eller på e-post til  postmottak@tffk.no

Merk søknaden Historiske ferdselsårer, att. Marit Chruickshank