Tilrettelagte stier er et gode for mange

De tilrettelagte turstiene i Storfjord er et fellesgode for oss alle, og alle som vil kan bruke dem når som helst. Storfjord kommune gjør det vi kan for at stier, klopper og informasjonsplakater skal være i tipp-topp stand til enhver tid, og at du alltid skal finne toalettpapir på utedo vi har ansvaret for. Arbeidet vi gjør kommer både innbyggere, besøkende og lokale turistbedrifter til gode, men det krever både tid og penger.

Har du lyst til å bidra med midler til drift og vedlikehold?

Dersom du som bruker de tilrettelagte turstiene har lyst til å bidra med midler, kan du nå gjøre det gjennom ei ordninga med frivillig brukerbetaling. Ordninga benyttes på de anleggene Storfjord kommune har oppretta og har driftsansvar for: Sandørneset friluftslivsområde, toalett og søppelcontainer i Steindalen, Lulledalen skogsti og Bollmannsveien/Russeveien.

Vil du være med på spleiselaget, kan du sende et frivillig beløp via Vipps. Storfjord kommunes Vipps-nummer er 140927. Betalinga merkes med enten "Sandørneset", "Steindalen", «Lulle» eller «Russeveien».

Hvordan brukes pengene?

Pengene som kommer inn via denne ordninga øremerkes det aktuelle anlegget. Hvert år kommer vi til å offentliggjøre hvor mye som er kommet inn, og hva midlene har blitt brukt til eller skal brukes til kommende år.

Takk for ditt bidrag!