Rå Biopark skal etablere Nord-Norges største biogassanlegg i Skibotndalen. På området finnes allerede Origo som er et komposteringsanlegg og EISCAT har også et radaranlegg her. Med bakgrunn i de etableringene som allerede finnes her så oppstod tanken på å få til en grønn industri- og næringspark, en miljøpark. Målet er å tiltrekke seg næringsetableringer som kan utnytte lokaleressurser som kraft, tilgang til fiber (Arctic connect), knutepunkt for vei- og sjøtransport og også utnytte biprodukter og ressurser fra aktørene internt i miljøparken etter modell fra lignende etableringer. Tanken er at næring- og industri i samarbeid med forskningsmiljø kan utvikle nye grønne produkter og løsninger lokalt i Skibotn. Vi ønsker å tiltrekke oss etableringer som kan være med på å skape arbeidsplasser i kommunen, og på den måten også være med på å gi oss nye innbyggere og snu den negative utviklingstrenden vi ser med fraflytting.

Prosjektet vil gå over tre år. Målet er å tilrettelegge arealene med regulering, avklare nødvendige rammer for infrastruktur samt starte arbeidet med å markedsføre området som en grønn nærings- og industripark.

Prosjektet har en kostnadsramme på ca 5 millioner, og nå har vi altså mottatt 2,5 millioner i støtte fra fylkeskommunen:
Støtter utviklingen av Skibotn Miljøpark - Troms og Finnmark fylkeskommune (tffk.no)

Arbeide med å sikre fullfinansiering fortsetter og vi håper at vi har hele finansieringen på plass i løpet av høsten.