Tilskuddsordninga skal fange opp lokale utgiftskrevende forhold som ikke ivaretas godt nok gjennom de ordinære kriteriene i kommunenes inntektssystem, eller gjennom andre tilskuddsordninger. Ved årets søknadsrunde blei kommunene oppfordra til å prioritere søknader som gjelder forhold som har relativt stor betydning for kommunens økonomi/aktivitet. 

Kostnader som kommunene kan søke kompensasjon for kan f. eks være (liste ikke uttømmende):
• Utfordringer i tospråklige kommuner
• Kommuner som har utgifter knyttet til vertskommuneansvar i kommunesamarbeid
• Kommuner med store utfordringer knyttet til rasforebygging
• Kommuner med stor belastning knyttet til ressurskrevende brukere (og spesielt mange over 67 år).

For Storfjord kommune har det stor betydning at vi nå har fått disse ekstra midlene som et tillegg til rammetilskuddet for 2023.