«Ta et tak» er en aksjon som retter seg mot våningshus og driftsbygninger. Dette kan være verneverdig bebyggelse i byer og tettsteder eller bolighus i tilknytning til landbruk, fiske, reindrift eller jakt. Bygninga må anses å ha kulturhistorisk verdi, og det er en fordel med uttalelse fra antikvarisk myndighet eller registrering i SEFRAK. Ta kontakt med kommunens kulturkontor for spørsmål på dette feltet. Det er et kriterie at bygget skal være eldre enn 100 år

Les mer her: http://kulturarv.no/aksjoner/ta-et-tak-aksjonen