Driftsutgiftene for våre friluftsanlegg var i 2021 til sammen 21.923 kroner. Det dekker renhold og tilsyn, forbruksmateriell som dopapir og håndsprit, samt renovasjonsutgifter. Lønnsutgifter for feltarbeid er ikke tatt med i dette beløpet, så det kommer i tillegg.

Å ferdes ute i naturen er en viktig fritidsaktivitet for veldig mange, enten det er bare for å koble av eller for å være i fysisk aktivitet. Storfjord kommune har som mål å legge til rette for at flest mulig skal være fysisk aktive i sitt nærmiljø, og jobber systematisk med å legge til rette for gode opplevelser i naturen. Vi har i tillegg mange frivillige hjelpere med på laget.

Lulledalen skogsti, Bollmanns-/Russeveien, Steindalen og Sandørneset friluftslivsområde er alle gode eksempler på det som kalles fellesgoder: Anlegg som kan benyttes av hvem som helst, når som helst.

Storfjord kommune og våre hjelpere gjør det vi kan for at toaletter, klopper og informasjonsplakater skal være i tipp-topp stand til enhver tid, og at du alltid skal finne toalettpapir på utedo vi har ansvaret for. Arbeidet vi gjør kommer både innbyggere, besøkende og lokale turistbedrifter til gode, men det krever både tid og penger.

Vil du være med på spleiselaget, kan du sende et frivillig beløp via Vipps. Storfjord kommunes Vipps-nummer er 140927. Betalinga merkes med det anlegget du vil støtte. Vi understreker at dette er ei frivillig ordning, og at det fremdeles er gratis å bruke tilbudet.

Pengene som kommer inn via denne ordninga øremerkes det aktuelle anlegget. 

Takk for ditt bidrag!