Storfjord kommune nå skal sette opp prioriteringer innen områdene idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for de kommende fire år, og i et langtidsperspektiv på 12 år.

 

Vi inviterer til medvirkningsmøte onsdag 18. september kl. 18.00 – 19.30, møterom Otertind (Storfjord rådhus)

Vi vil gjerne vite om du kommer. Påmeldingsfrist søndag 15. september.

 

For å sikre en best mulig plan er det viktig at lag og foreninger og andre deltar aktivt med innspill særlig i forhold til følgende områder:

 

Anleggsplaner / prioritering

Lag og foreninger og private utbyggere har meldt inn sine anleggs- og aktivitetsplaner. Det er disse innmeldte planene som danner grunnlaget for kommunenes prioritering det kommende år. Viktige spørsmål:

  • Er alle anleggsplaner meldt inn?

  • Hvilke idretter og aktiviteter har de mest prekære behovene – hva skal prioriteres først?

 

Virkemidler

Kommunen bidrar i dag med følgende virkemidler: driftstilskudd, tilskudd til anleggsutbygging, gratis treningstid, veiledning, informasjonsarbeid og sikring av arealer. Viktige spørsmål:

  • Er virkemidlene gode nok?

  • Er det virkemidler som mangler?

  • Er det virkemidler som er utdaterte?

 

Aktivitetstiltak

Fysisk aktivitet henger ikke bare sammen med tilgang til anlegg, men også aktivitetstiltak. Viktige spørsmål:

  • Hva skal til for å legge til rette for at flest mulig er mest mulig aktive?