Plan- og bygningslovens §28-1 pålegger mange boligbyggere i vår region kostbare utredninger for naturfarer. Storfjord kommune gir derfor et tilskudd til pålagt utredning av naturfarer på inn til 50.000 kroner pr helårsbolig eller tomter til næringsformål i Storfjord kommune. Tilskudd er vedtatt i Storfjord kommunestyre 12.12.2018, sak 71/18.

Storfjord kommune ønsker med dette tilskuddet å stimulere til nybygging for å øke bosettingen i kommunen.

Tilskuddet gjelder foreløpig for budsjettåret 2019. Søker sender inn søknad til post@storfjord.kommune.no.

Opplysningene i søknaden må være relevant i forhold til fastsatte vilkår for tilskuddordningen.

Retningslinjer vedtatt i Plan- og driftsstyret 03.05.2019 sak 29/1

Retningslinjer