Bakgrunnen er at hundeloven ble innført i 2004 noe som førte til at reindriftsloven og bufeloven ble endret. Daværende lokal forskrift gikk dermed ut 31 desember 2004. Og etter den tid ville kommunen måtte vedta ny lokal forskrift forankret i hundeloven. 


Formannskapet har funnet at det vil være formålstjenlig for Storfjord å ha en egen lokal forskrift om båndtvang for hunder, og vedtok i møte den 7 novmber 2018 i sak 53/18 at dette arbeidet skulle igangsettes.


De organisasjoner og interessegrupper som berøres av denne forskriften gis med dette anledning til å komme med uttalelser før forskriften utarbeides. Alle eventuelle innspill må være skriftlige og innkommet før 21 februar 2019.


Etter denne dato vil eventuelle innspill bli tatt med i det videre arbeidet med utarbeidelsen av ny forskrift, før den oversendes til politisk behandling i Styret for plan og drift. Forskriften vil deretter sendes ut på høring før endelig vedtak fattes.