Planområdet

Planområdet ligger rett øst for Hatteng Sentrum i Storfjord kommune. Omtrentlig plangrense er vist på kart under. Planområdet er ca. 41 da. stort, og er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig boligbebyggelse.

Planområde Larsvollen (B18).png

Formålet med reguleringsplanen

Formålet med planarbeidet er å regulere området for boligformål i tråd med Storfjord kommunes arealplan. Innenfor planområdet skal det tilrettelegges for tomter for boligbebyggelse, areal for grøntstruktur og teknisk infrastruktur. Planen forventes ikke å medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Det vil derfor ikke bli utarbeidet planprogram eller konsekvensutredninger for reguleringsplanen.

Forslagsstiller og grunneier

Forslagsstiller er Nikolai Sabel og Kristen-Are Figenschau (grunneier).

Planarbeidet utføres av Arkitekt Anneline Konradsen Hæreid.

Merknader til oppstartsmeldingen

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til forslagsstiller Nikolai Sabel, Ole Messelts vei 38A, 0667 Oslo, eller som e-post til hei@nikolaisabel.no innen 7. mai 2021.

Det vil forøvrig bli mulighet til å uttale seg i et konkret planforslag når det sendes ut på høring og offentlig ettersyn. Direkte berørte parter mottar varselet elektronisk eller per post. 

Referat oppstartsmøte