I § 5 i forskriften av mars 2020 vises det til at personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Alle skal som utgangspunkt holde seg i sin hjemkommune for å unngå smitteoverføring og smitterisiko. Dagsturer for å sikre anlegg er det anledning til hvis man ikke kan ordne tilsyn med materiell og eiendom på annen måte: Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Saksopplysning Smittevernloven

I formålsparagrafen til smittevernloven gjengis følgende:

   Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land. Loven skal sikre at helsemyndighetene og andre myndigheter setter i verk nødvendige smitteverntiltak og samordner sin virksomhet i smittevernarbeidet.

I følge §§ 7-2 og 4-1 i Smittevernloven kan kommunelegen fatte egne vedtak som er mer omfattende enn forskriften av mars 2020, forutsatt at følgende vilkår i smittevernlovens hhv §§ 1-5 og 4-1 er oppfylt

Smittevern etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av

hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av

smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

I §4-1 om møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og smittesanering, vises det til at kommunestyret kan vedta, når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, følgende:

d) isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres

bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen

e) pålegg til private eller offentlige om rengjøring, desinfeksjon eller destruksjon av gjenstander

eller lokaler. (...)

 

I hastesaker kan altså kommunelegen utøve den myndighet kommunestyret har etter denne paragrafen.

Vurdering

Undertegnede har i samråd med kriseledelsen i Storfjord kommune vurdert lokale forhold sett opp mot aktuell forskrift av mars 2020 og den råderett kommunen har gjennom Smittevernloven til å foreta egne vedtak utover forskriftens innhold.

Vedtak

Kommunelegen vedtar at forskriften om forbud mot opphold på fritidseiendommer også skal omfatte:

  • Alle anlegg knyttet til drift av utleiehytter og campingplasser i kommunen: disse stenges

  • Opphold på hytter eller campingvogner er ikke tillatt for innbyggere med bostedsadresse utenfor Storfjord

  • Eventuelle jobbrelaterte behov og spesielle unntak må søkes om: henvendelse gjøres til post@storfjord.kommune.no

Det innebærer at det ikke er tillatt med overnatting på campingvogner, bobiler, hytter og hytter for utleie, spikertelt og liknende installasjoner med mulighet for overnatting. Dette inkluderer liknende anlegg som privat andelslag, felles oppstilling med mer, der disse har felles sanitæranlegg (toalett, dusj, tømmested for toaletter og avfall) eller oppholdsrom.

Opphold på hytter eller campingvogner uten felles sanitæranlegg/privat eiendom er tillatt for innbyggere i Storfjord, men anmodes om å unngå større sosiale sammenkomster utover nære relasjoner/i husstanden/mer enn fem personer.

Dagsturer for å sikre anlegg er det anledning til hvis man ikke kan ordne tilsyn med materiell og eiendom på annen måte: Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Vedtaket er basert på to forhold:

  • for å ivareta forsvarlig kapasitet i kommunens helsetjeneste, da særlig med tanke på legevakt, for dens innbyggere

  • redusere risikoen for smitte, da opphold på campingplasser innebærer bruk av felles sanitæranlegg

Kommunelegen anser vilkårene i Smittevernloven § 1-5 å være oppfylt og i henhold til § 7-2 er tiltaket besluttet av kommunelegen og hjemlet i § 4-1 gjengitt over.

Vedtaket gjelder fra torsdag 26.03.20 med en ukes varighet. Ny vurdering vil gjøres 02.04.20 for eventuell forlengelse av vedtaket ytterligere 7 dager.

 

Vedtaket er endelig og kan ikke påklages.

 

Med vennlig hilsen

Hans-Olav Holtermann Eriksen                                                               

Kommunelege // Leder Legetjenesten   

Storfjord kommune