Det skal velges meddommere til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten.

Det skal også velges medlemmer og møtefullmektiger til Forliksråd. I tillegg skal kommunen fremme forslag til skjønnsmedlemmer som velges av fylkestinget.

 

Storfjord kommune ønsker bred sammensetning av befolkningen som kandidater til meddommere og inviterer vanlige kvinner og menn fra Storfjord til å melde seg om de er interesserte.

Meddommere, eller lekdommere, er vanlige kvinner og menn som sammen med en fagdommer med juridisk utdanning er med på å ta avgjørelser i rettssaker.

 

Hvem kan være meddommer?

Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommere. Bl.a. må du være fylt 21 år og være under 70 år, ha stemmerett og være valgbar til kommunestyret.  Du må være norsk eller nordisk statsborger eller registrert folkeregisteret som bosatt i Norge de siste tre årene. Det er også et vilkår at du snakker og forstår norsk. Videre stilles det krav til meddommeres lovlydighet. Les mer her (domstollovens §§ 70-72)

 

Meddommere til jordskifteretten

Jordskifteretten ønsker meddommere med kunnskap om ett eller flere av følgende tema:

  • landbruk

  • jakt og fiske

  • taksering av faste eiendom, bygningskyndig

  • reindrift

  • entreprenørkompetanse, vegbygging

De fleste av sakene i jordskifteretten innebærer befaring. Meddommerne må derfor ha normalt god helse og kunne ta seg fram i terrenget.

 

Forliksråd

Forliksrådsmedlemmer må ha fylt 25 år. Det skal bare velges personer som anses særlig egnet til oppgaven og som behersker skriftlig og muntlig norsk språk. Les mer om forliksrådet her.

 

Mer informasjon om meddommere finner du på domstol.no

 

Høres dette interessant ut?

Send e-post til klara.steinnes@storfjord.kommune.no eller post@storfjord.kommune.no innen 22. mars 2020. Eller du kan ringe 77 21 28 00/77 21 28 13.

 

Vi vil trenge følgende opplysninger om deg:

(kopier og lim inn i e-post og send til oss)

 

Hvor vil du være meddommer/medlem.

 

⃝ Meddommer til Hålogaland lagmannsrett

 

⃝ Meddommer til Nord-Troms tingrett

 

⃝ Meddommer til Nord-Troms jordskifterett

 

⃝ Skjønnsmedlemmer

 

⃝ Medlemmer til Forliksråd

 

⃝ Møtefullmektiger til forliksrådet

 

 

I tillegg må følgende opplysninger sendes inn:

 

Navn (fornavn og etternavn): ______________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________

 

Fødselsdato (dd.mm.åå):__________________________________________

 

Adresse: _______________________________________________________

 

Postnummer og poststed: _________________________________________

 

Mobiltelefon: ___________________________________________________

 

E-post adresse: __________________________________________________

 

Yrke: ___________________________________________________________

 

Stilling (tittel): ____________________________________________________

 

Arbeidssted (eller f.eks skoleelev, student, pensjonist): ___________________________________

 

Særskilt kyndig i: __________________________________________________________________

 

Evt. andre opplysninger: ____________________________________________________________