Stiene er ekstra sårbare for tiden

En viktig del av prosjektet er informasjonstiltak. Friluftsloven tillater fri ferdsel til fots og på sykkel langs stier i utmark, men på en slik måte at det ikke påfører miljøet skade. Det er ikke alle av oss som er like bevisste på hva dette innebærer. Det har derfor vært kjørt informasjonskampanjer på våren rettet mot de som oppsøker Skibotn-området fordi det blir tidlig snøfritt, for å oppfordre folk til å vente til naturen er klar for ferdsel.

I perioder med vått terreng har enkelte områder også blitt markert med hensyns-skilt, der alle som ferdes i området enten det er til fots eller på hjul, og enten man er fastboende eller besøkende, blir oppfordra til å vise hensyn og gjerne velge en annen sti. Vi opplever at disse kampanjene blir tatt hensyn til blant mange i målgruppa, og at det generelt er et økt fokus på hensynsfull ferdsel blant mange.

Dugnadshelg2 (2)

Gjør tiltak på stinettet

I løpet av 2020 blei det også igangsatt et arbeid med å drenere, steinlegge eller bygge klopper i områder som er spesielt fuktige for å forebygge slitasje på terrenget. Andre steder forsøker vi å kanalisere ferdselen til tørrere områder slik at mer sårbare områder får vokse til igjen.

Etter innspill fra brukere av området, utreder vi nå også kostnadene ved å etablere en sti som er spesielt attraktiv for syklister langs stien som i dag går fra Olderbakken til Sledo slik at vi kan søke om midler til dette prosjektet. Ønsket er at denne stien skal avlaste det øvrige stinettet, og da særlig stiene til Hengen og Sledo. Traséen går i dag under navnet «Elva» i terrengsykkelguiden og er per i dag gradert som en rød sti.

Faktaboks friluftsloven
(trykk for større bilde)

Vil forebygge brukerkonflikter

At Skibotn-området er svært populært både blant vandrere og syklister har også medført enkelte brukerkonflikter. Konfliktene er knyttet til både terrengslitasje og til det direkte møtet mellom syklister og gående.

Enkelte tar til orde for å innføre forbud mot stisykling i området. Slike forbud er sjelden brukt, og på nåværende tidspunkt ser hverken kommunen eller grunneier dette som et riktig virkemiddel. Stisykling er en populær aktivitet også lokalt, og det er ønskelig å først se om informasjonskampanjer og tilrettelegging er tiltak som virker. Stivettreglene gir klare føringer for hvordan syklister skal opptre i møte med gående, og de generelle pliktene i friluftsloven pålegger oss alle å opptre hensynsfullt og varsomt.

Tenk utenfor boksen

Vi vil oppfordre alle til å tenke litt utenom boksen, og velge stier litt utenom allfarvei neste gang. For det første unngår du trengsel, og for det andre opplever du nye steder. Som en ekstra bonus avlastes terrenget på de mest brukte stedene. Det eneste vi ber om er at du unngår svært våte partier mens det enda er snøsmelting eller etter perioder med mye regn.

Prosjektet er finansiert av Troms fylkeskommune, gjennom satsinga Bærekraftig besøksforvaltning. Samarbeidspartnere er Skibotn stisykkelforening, Visit Lyngenfjord og Storfjord kommune.

Ingressfoto: Andy Lloyd