Hva er kulturminner - hvordan vurderes verneverdi?

Kulturminneloven definerer et kulturminne slik i § 2:

"Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendeleser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljø menes området hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng."

Kulturminner er altså ikke bare bygninger, men hvilken som helst levning etter menneskelig virksomhet, som f.eks. steingjerder, gamle veier, sagbruk osv.

Når det gjelder gamle bygninger er det ikke slik at alderen automatisk betyr at de er verneverdige. For at ei bygning skal være verneverdig må ett eller flere av disse kriteriene være til stede:

  • det må ha høy alder
  • være representativt for en type bygninger
  • det må ha godt bevarte bygningsdeler
  • være sjeldent
  • ha en spesiell kulturhistorie
  • ha en plassering i et spesielt kulturhistorisk miljø

 

Hva betyr det at noe er fredet?

Alle kulturminner datert før 1537 (reformasjonen) og alle stående bygninger datert før 1650 er automatisk fredet. det samme gjelder samiske kulturminner eldre enn år 1917.

Fredning av bygg og anlegg som faller utenom kriteriene for automatisk fredning gjøres av Riksantikvaren etter vedtak. Da må først noen fremme forslag om fredning, og så gjennomføres en omfattende prosess med høring av forslag der alle berørte parter får si sin mening.

Ei fredning tinglyses som en heftelse på eiendommen, og innebærer en innskrenkning av eierens råderett over bygget eller anlegget som fredes. Vanlig vedlikehold er selvsagt tillatt, men fredning medfører at det må søkes om tillatelse til å sette i gang alle typer tiltak ut over dette. Det er fylkeskommunen som avgjør slike søknader.

I Storfjord kommune er oppsynsmannsboligen på Hatteng et godt eksempel på et vedtaksfredet bygg. Dette bygget er fra 1900-tallet, og mange vil si at det ikke er spesielt gammelt, men det er likevel freda fordi bygninga regnes som så pass unik på landsbasis. Bygget eies av Statens vegvesen.

Hva betyr SEFRAK-registrering?

SEFRAK står for Sekretariatet for registrering av faste kulturminner i Norge. Dette er et landsomfattende register over Norges eldre bygningsmasse. Fortrinnsvis er bygningene fra før 1900-tallet, men i Storfjord er yngre bygninger fra 1940 og bakover gjerne med.

Registreringa er foretatt på bakgrunn av alder, og sier ingenting om verneverdi. Registrerte bygninger kan ha høy verneverdi, eller ingen verdi i det hele tatt. Ved søknad om ombygging eller riving er det behov for å vurdere verdien av SEFRAK-registrerte bygg nærmere. Dette gjøres av fylkeskommunen på oppfordring fra kommunen som får byggesøknaden.

Lurer du på om ditt hus er SEFRAK-registrert kan du ta kontakt med kommunen.

Tilskudd til istandsettinga av kulturminner

Det er mulig å søke om tilskudd til både verneverdige og fredede bygninger. Kulturkontoret i Storfjord kommune har ingen midler tilgjengelig, men bidrar med veiledning i forhold til de ulike tilskuddsordningene.

SMIL
Det kan søkes om SMIL-midler til verneverdige bygninger og kulturmiljøer i landbruket. Informasjon om retningslinjer, søknadsfrister etc. får hos kommunens jordbrukssjef.

Redningsplanken - Troms fylkeskommune
Redningsplanken er en tilskuddsordning til verneverdige bygninger og anlegg. Ordningen er ment som en førstehjelp til å hindre ytterligere forfall i påvente av at det søkes tilskudd fra andre instanser, eller til hastetiltak med stor effekt før mer omfattende restaurering. Les mer her. Søknadsfrist: 15. januar.

Norsk kulturminnefond
Fondet gir tilskudd til bevaring av kulturminner og kulturmiljøer. Det er ikke et krav om at kulturminnet er freda, men det må legges ved en antikvarisk vurdering fra fylkeskommunen som sier noe om verneverdien. Les mer på www.kulturminnefondet.no og ta kontakt med Kulturkontoret for veiledning og bistand i søkeprosessen. Det lønner seg å starte forberedelsene til søknaden tidlig! Søknadsfrist: Løpende.

Riksantikvarens tilskuddsmidler
Det gis tilskudd til fredede bygninger og kulturhistoriske bygninger knytta til kystkultur. Tilskudd kan gis til istandsetting etter antikvariske retningslinjer. Søknad sendes via fylkeskommunen, og må være fylket i hende senest 1. desember. Det er ikke egne skjema for ordninga.

Stiftelsen Norsk Kulturarv
Stiftelsen Norsk Kulturarv har med ujevne mellomrom aksjoner der det er mulig å søke om tilskudd til istandsettingsarbeider på bygninger. Den mest kjente av disse aksjonene er ”Ta et tak”, der det er mulig å søke midler til skifting eller utbedring av dårlige tak. For nærmere informasjon: www.kulturarv.no .
 
Stiftelsen UNI
Stiftelsens formål er å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern og støtter tiltak som verner mennesker og fortidsminner. Det er mulig å søke støtte til bygningsvern og fartøyvern – spesielt med fokus på sikkerhet (brann m.v.) men også andre tiltak. Søknader behandles flere ganger hvert år. Mer info på  www.stiftelsen-uni.no 

Lokale banker
Flere banker har ordninger med tildeling av støtte til ulike formål.