Dugnad2

Fornøyde med klopping og merking, delt i synet på slitasje

Respondentene fordeler seg likt mellom fastboende, hyttefolk og caravanister, samt andre besøkende. Over halvparten av de som har svart bruker løypene minst 1 gang i måneden eller mer, noe som betyr at de har god kjennskap til området. Dette var et viktig mål for undersøkelsen, for å sikre representative svar. 85 % prosent av de som har svart benytter stiene til fots, mens de resterende 15 % bruker stiene på sykkel.

Brukerne er delt i synet på hvor stor grad av terrengslitasje det er i området. 45 % mener at tilstanden på løypenettet er god, 35 % mener at stiene er noe preget av slitasje, mens 20 % mener at stiene er svært preget.

Det er hyggelig å se at hele 95 % av de som har svart er fornøyde med de nye kloppene som er bygget i 2020 og 2021, og mener at de er godt utformet. Det betyr at den store dugnadsinnsatsen som er gjort har gledet mange, og at prosjektet er på rett spor for veien videre. Arbeidet har lagt vekt på at kloppene skal være godt egnet for både fotgjengere og syklister, og det blir flere muligheter til å delta på fellesdugnader neste år.

Også et stort flertall på 85 % mener at merkinga i området er tydelig og informativ, selv om noen i kommentarfeltet svarer at de savner avstandsmerking også underveis i løypa. Noen mener også at det er lite samsvar mellom brosjyremateriell og merking i felt.

Opplever at trafikken av gående og syklende har økt

Det har vært prosjektets inntrykk at ferdselen på stiene i Storfjord øker jevnt og trutt, og at særlig de sentrumsnære stiene i Skibotn er populære. Dette bekreftes av brukerundersøkelsen. Mange synes det er vanskelig å si noe om dette, men de som har svart opplever at trafikken av både gående og syklister har økt. Totalt sett oppleves trafikken som middels stor.

Når det kommer til forholdet mellom gående og syklende opplever halvparten av de som har svart at dette er godt eller meget godt, 24 % at det er middels og 20 % vet ikke. Det er kun i underkant av 8 % av de som har svart som sier at de opplever at forholdet er dårlig. Det store flertallet har aldri opplevd konkrete konfliktsituasjoner, men 14 % opplever i blant eller ofte konflikt. I kommentarfeltet nevnes spesifikt sykling i vått terreng som problematisk, eller ublide møter mellom gående med hund og syklist i fart.

Foreslår kanalisering

Enkelte tar til orde for å utrede forbud mot stisykling i området, men på nåværende tidspunkt ser hverken kommunen eller grunneier dette som et riktig virkemiddel.  Andre tar til orde for atskilte stier for gående og syklister. Ettersom forbud mot ferdsel ikke er ønskelig, er dette ikke så enkelt å gjennomføre som det kan synes i teorien, men det jobbes med å finne fram til gode kanaliseringstiltak som kan gjennomføres samtidig som Allemannsretten ivaretas. Arbeidet vil fortsette også i 2022.

 

Vi takker alle som har tatt seg tid til å besvare undersøkelsen, og retter også en stor takk til alle som har jobbet på dugnad for å bidra til mer bærekraftige stier.

 

Prosjektet er finansiert av Troms fylkeskommune, gjennom satsinga Bærekraftig besøksforvaltning. Samarbeidspartnere er Skibotn stisykkelforening, Visit Lyngenfjord og Storfjord kommune.